INTERNETSKI UVJETI I ODREDBE

Va? pristup stranici Abbott.com podlije?e sljede?im uvjetima i odredbama koje mo?emo s vremena na vrijeme a?urirati, a da vas o tome ne obavijestimo. Pristupom ovom mre?nom mjestu ili njegovim kori?tenjem suglasni ste s tim da ste pro?itali i razumjeli ove Uvjete i odredbe, kao i uvjete na?ih Pravila za?tite privatnosti koja su obuhva?ena njima, te da pristajete na to da vas oni obvezuju jer se mogu izmijeniti s vremena na vrijeme. Odgovorni ste povremeno pregledati ove Uvjete i odredbe zbog primjenjivih promjena. Va?e kori?tenje ovog mre?nog mjesta nakon ?to objavimo neku od izmjena ovih Uvjeta i odredba predstavlja va?e prihva?anje tih izmjena. Ako se ne sla?ete s ovim Uvjetima i odredbama (jer se mogu izmijeniti s vremena na vrijeme) ili niste zadovoljni s ovim mre?nim mjestom, va?e jedino i isklju?ivo pravno sredstvo je da ga prestanete koristiti.

Za informacije o kori?tenju kanala dru?tvenih medija Abbott Laboratoriesa (?Abbott“) pogledajte na?e Uvjete kori?tenja dru?tvenih medija.

IZJAVA O OGRANI?ENJU ODGOVORNOSTI
Prihva?ate i suglasni ste s tim da:

a. iako vam na ovom mre?nom mjestu nastojimo pru?iti najnovije informacije vezane uz razvoje na?ih proizvoda i usluga te druge informacije o na?oj tvrtki, ne jam?imo za to?nost, u?inkovitost i prikladnost bilo koje informacije koja se nalazi na ovom mre?nom mjestu. Svaka osoba preuzima punu odgovornost i sve rizike koji proizlaze iz kori?tenja ove mre?ne stranice. Informacije su prikazane ?U VI?ENOM STANJU“ i mogu uklju?ivati tehni?ke neto?nosti i tipografske pogre?ke. Abbott Laboratories zadr?ava pravo na dodavanje, brisanje ili preinake informacija bilo kada i bez prethodne obavijesti.

b. ABBOTT LABORATORIES NE DAJE IZJAVE NITI JAMSTVA NIKAKVOG OBLIKA ILI PRIRODE VEZANO UZ SADR?AJ ILI INFORMACIJA OBJAVLJENIH NA OVOJ MRE?NOJ STRANICI. ABBOTT LABORATORIES OVIM SE ODRI?E ODGOVORNOSTI OD SVIH IZJAVA I JAMSTAVA, BILO IZRI?ITO ILI PRE?UTNO, PROUZRO?ENIH ZAKONOM, UGOVOROM ILI NA DRUGA?IJI NA?IN, UKLJU?UJU?I, BEZ OGRANI?ENJA, SVA JAMSTVA ZA UTR?IVOST, PRIKLADNOST ZA ODRE?ENU SVRHU, VLASNI?TVA ILI NEKR?ENJA, OSIM AKO NIJE DRUGA?IJE PREDVI?ENO VA?E?IM ZAKONOM. NI U KOJEM SLU?AJU, OSIM AKO TO NIJE DRUGA?IJE PROPISANO VA?E?IM ZAKONOM, ABBOTT LABORATORIES NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKVU ?TETU BILO KOJE VRSTE I PRIRODE, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I SE NA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE (UKLJU?UJU?I GUBITAK DOBITI), POSLJEDI?NE ILI SLU?AJNE ?TETE KOJE PROIZLAZE IZ POSTOJANJA ILI KORI?TENJA OVE MRE?NE STRANICE I/ILI INFORMACIJA ILI SADR?AJA OBJAVLJENIH NA OVOM MRE?NOM MJESTU ILI U VEZI S TIM, BEZ OBZIRA NA TO JE LI ABBOTT LABORATORIESU UKAZANO NA MOGU?NOST TAKVIH ?TETA.

c. Abbott nije odgovoran i ne daje nikakva jamstva za to?nost, u?inkovitost, pravodobnost i prikladnost informacija ili sadr?aja dobivenih od tre?ih osoba, uklju?uju?i bilo koje hiperpoveznice na mre?na mjesta ili s mre?nih mjesta tre?ih osoba, osim ako to nije druga?ije propisano va?e?im obveznim pravom. Osim ako to nije druga?ije predvi?eno na ovom mre?nom mjestu, Abbott Laboratories ne ure?uje, ne zabranjuje niti na koji druga?iji na?in nadzire sadr?aj koji su pru?ile tre?e osobe na bilo kojoj oglasnoj plo?i, sobi za razgovore ili sli?nim forumima, a koji je objavljen na Abbottovom mre?nom mjestu. Stoga takve informacije treba smatrati sumnjivima i Abbott ih ne potvr?uje.

d. Ovo mre?no mjesto mo?e sadr?avati izjave usmjerene na budu?nost koje odra?avaju Abbottova trenuta?na o?ekivanja u vezi s budu?im doga?anjima i poslovnim razvojima. Izjave usmjerene na budu?nost uklju?uju rizike i nesigurnosti. Trenuta?ni razvoji ili rezultati mogu se osjetno razlikovati od predvi?enih i ovise o brojnim ?imbenicima, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, uspjeh trenuta?nih istra?iva?kih programa, rezultate predstoje?ih ili budu?ih klini?kih ispitivanja, teku?e komercijalizacije Abbottovih proizvoda, regulatorna odobrenja farmaceutika, valjanost i ostvarivanje Abbottovih patenata, stabilnost komercijalnih odnosa i op?ih ekonomskih uvjeta. Abbott namjerava redovito a?urirati ovo mre?no mjesto, ali ne preuzima obvezu a?uriranja bilo kog dijela sadr?aja.

VA?E KORI?TENJE
Vi razumijete, prihva?ate i suglasni ste sa sljede?im:

a. kori?tenjem ovog mre?nog mjesta suglasni ste s tim da ne?ete ometati ili presretati na?e elektronske informacije objavljene na ovom mre?nom mjestu ili nekom od na?ih poslu?itelja. Tako?er ste suglasni s tim da ne?ete poku?avati zaobilaziti sigurnosne zna?ajke na na?em mre?nom mjestu i da ?ete se pridr?avati svih va?e?ih lokalnih, dr?avnih, federalnih i me?unarodnih zakona, pravila i propisa.

b. Abbottu dajete pravo da koristi cijeli sadr?aj koji ste u?itali ili na druga?iji na?in prenijeli na ovo mre?no mjesto, a koji podlije?e ovim Uvjetima i odredbama i Abbottovim Pravilima za?tite privatnosti, na bilo koji na?in koji Abbott odabere, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, njegovo kopiranje, prikazivanje, izvo?enje ili objavljivanje u bilo kojem formatu, njegovo izmjenjivanje, uklju?ivanje u bilo koji drugi materijal ili izradu izvedenog djela na temelju njega.

c. Osim ako Abbott Laboratories nije izri?ito naveo i unaprijed dogovorio, ne uspostavlja se ugovorni odnos u slu?aju da neki korisnik ove mre?ne stranice usmeno, pisano ili elektroni?ki komunicira s Abbott Laboratoriesom (poput povratnih informacija, pitanja, komentara, prijedloga, ideja itd.). Ako je nekom mre?nom mjestu potrebno dati takve informacije ili ono zahtijeva njihovo davanje, a takve informacije sadr?e osobne podatke koji identificiraju pojedinca (npr. ime, adresa, telefonski broj), Abbott ih prikuplja, upotrebljava i odr?ava dosljednom na?im Pravilima za?tite privatnosti. U suprotnom, takva komunikacija i sve informacije dane u vezi s tim smatraju se nepovjerljivima i Abbott ih je slobodan reproducirati, objaviti ili koristiti na druga?iji na?in za bilo koju svrhu, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, istra?ivanje, razvoj, proizvodnju, upotrebu i prodaju proizvoda. Osoba koja Abbottu ?alje informacije u cijelosti odgovara za njihov sadr?aj, uklju?uju?i njihovu vjerodostojnost i to?nost i nekr?enje vlasni?tva druge osobe ili prava na za?titu privatnosti.

OZNA?AVANJE PROIZVODA
Osim ako nije druga?ije navedeno, nazivi proizvoda, opisi i ozna?avanje potje?u iz Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava. Proizvodi ne moraju biti dostupni u svim dr?avama ili mogu biti dostupni pod drugim nazivom brenda, u razli?itim ja?inama ili za razli?ite indikacije. Brojni navedeni proizvodi dostupni su samo uz recept va?eg lokalnog zdravstvenog stru?njaka. Osim ako to Abbott Laboratories nije izri?ito naveo i unaprijed dogovorio, nijedan direktor, zaposlenik, zastupnik ili predstavnik Abbott Laboratoriesa, njegovih dru?tava k?eri ili pridru?enih dru?tava nije uklju?en u davanje medicinskih savjeta, dijagnoza, pru?anje lije?enja ili drugih zdravstvenih usluga koji na neki na?in predstavljaju odnos lije?nika i bolesnika putem ovog mre?nog mjesta.

INTELEKTUALNO VLASNI?TVO – informacije, dokumenti i povezane grafike objavljene na ovom mre?nom mjestu (dalje u tekstu: informacije) isklju?ivo su vlasni?tvo Abbott Laboratoriesa, osim informacija koje su dale tre?e osobe na temelju ugovora s Abbottom, njegovim dru?tvima k?erima ili pridru?enim dru?tvima. Daje se odobrenje da se informacije upotrebljavaju pod uvjetom: (1) da se gornja obavijest o autorskom pravu nalazi na svim kopijama; (2) da se informacije koriste samo za informativnu, nekomercijalnu i osobnu upotrebu; (3) da se informacije ni na koji na?in ne mijenjaju; i (4) da se nijedna grafika dostupuna na ovoj mre?noj stranici ne koristi odvojeno od popratnog teksta. Abbott nije odgovoran za sadr?aj koji pru?aju tre?e osoba i zabranjuje vam se distribucija takvog materijala bez odobrenja vlasnika autorskog prava sadr?aja. Osim kao ?to je to gore dopu?teno, ne daju se licencije, prava, izri?ito ili pre?utno, osobama koje imaju bilo kakvo pravo na patente, ?igove i vlasni?tvo Abbott Laboratoriesa.

Nijedan Abbottov ?ig, za?ti?eni naziv, komercijalna oprema i proizvod na ovom mre?nom mjestu ne smiju se koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja Abbott Laboratoriesa, osim za identifikaciju tvrtkinih proizvoda ili usluga.

Ako vjerujete da je va? rad kopiran i da je dostupan na ovom mre?nom mjestu tako da predstavlja kr?enje autorskih prava, mo?ete se obratiti Abbottu davanjem na?em agentu za autorska prava sljede?e informacije u pisanom obliku:

  1. identifikaciju rada pod za?titom autorskih prava za koji tvrdite da je prekr?eno;
  2. identifikaciju materijala za koji tvrdite da kr?i autorska prava i informacije koje su dovoljno opravdane da Abbottu omogu?e lociranje materijala;
  3. svoje ime, adresu, telefonski broj i adresu e-po?te;
  4. svoju izjavu da ste u dobroj vjeri uvjereni da sporna uporaba predstavlja kr?enje i da nije ovla?tena;
  5. izjavu pod prijetnjom kazne za krivokletstvo da su gornje informacije u va?oj obavijesti to?ne i da ste vlasnik autorskog prava ili da ste ovla?teni djelovati u ime vlasnika autorskog prava; i
  6. elektroni?ki ili fizi?ki potpis vlasnika autorskog prava ili osobe ovla?tene da djeluje u ime vlasnika autorskog prava.

Kako biste predali obavijest o navodnom kr?enju, obratite se Abbottovom imenovanom predstavniku na sljede?u adresu:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-po?ta: trademarks@abbott.com

PRIVATNOST I SIGURNOST – Abbott je posve?en za?titi va?e privatnosti na internetu. Razumijemo va?nost privatnosti na?ih klijenata i posjetitelja na?ih mre?nih mjesta. Na?im kori?tenjem osobnih informacija koje mogu identificirati osobu upravljaju na?a Pravila za?tite privatnosti i pristupom na?em mre?nom mjestu i njegovim kori?tenjem sla?ete se da vas obvezuju ova pravila.

Prihva?ate da kada predajete svoje osobne podatke koji vas mogu identificirati stranici Abbott.com, iako Abbott ima uspostavljene za?tite za spre?avanje neovla?tenog pristupa ili presretanja, ne postoji potpuno jamstvo sigurnosti i sla?ete se s tim. U MALO VJEROJATNOM SLU?AJU PRESRETANJA ILI NEOVLA?TENOG PRISTUPA UNATO? NA?IM NAPORIMA, I OSIM AKO TO NIJE DRUGA?IJE PROPISANO VA?E?IM OBVEZNIM PRAVOM, ABBOTT NE ODGOVORA ZA TAKVA PRESRETANJA ILI NEOVLA?TENI PRISTUP ILI IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, SLU?AJNE ILI POSLJEDI?NE ?TETE (UKLJU?UJU?I GUBITAK DOBITI) KOJE JE PRETRPIO KLIJENT ILI KORISNIK, ?AK IAKO JE ABBOTTU PRETHODNO BILO UKAZANO NA MOGU?NOST TAKVIH ?TETA. ABBOTT NE JAM?I, NITI IZRI?ITO NITI PRE?UTNO, DA NE POSTOJI MOGU?NOST PRESRETANJA INFORMACIJA KOJE JE DAO KLIJENT ILI NEOVLA?TENOG PRISTUPA TIM INFORMACIJIMA I NE DAJE NIKAKVA PRE?UTNA JAMSTVA ZA UTR?IVOST I PRIKLADNOST ZA ODRE?ENU SVRHU, OSIM AKO TO NIJE DRUGA?IJE PROPISANO VA?E?IM ZAKONOM. SVAKI JE KLIJENT ODGOVORAN ZA ?UVANJE POVJERLJIVOSTI SVOJE LOZINKE.

OGRANI?ENJE ODGOVORNOSTI – Abbott ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale, informacije i mi?ljenja pru?ena, objavljena ili dostupna na druga?iji na?in putem ovog mre?nog mjesta. Na vlastiti se rizik oslanjate na te materijale, informacije i mi?ljenja. Abbott se odri?e svake odgovornosti za ozljede ili ?tete proiza?le iz kori?tenja ovog mre?nog mjesta ili sadr?aja koji se nalazi na njemu, osim ako to nije druga?ije propisano primjenjivim obveznim pravom.

Ovo Abbottovo mre?no mjesto, sadr?aj mre?nog mjesta i proizvodi ili usluge koji se pru?aju na njemu ili su dostupni putem njega pru?aju se na temelju ?vi?enog stanja“ i ?prema dostupnosti“, sa svim nedostacima. NI U KOJEM SLU?AJU, OSIM AKO TO NIJE DRUGA?IJE PROPISANO VA?E?IM ZAKONOM, ABBOTT ILI NJEGOVA DRU?TVA K?ERI ILI PRIDRU?ENA DRU?TVA, DOBAVLJA?I ILI NJIHOVI DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI PREDSTAVNICI (U DALJEM TEKSTU: ABBOTTOVE STRANKE) NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE ?TETE, PREMA BILO KOJOJ PRAVNOJ TEORIJI, KOJE PROIZLAZE IZ VA?EG KORI?TENJA ILI NEMOGU?NOSTI KORI?TENJA OVOG MRE?NOG MJESTA, SADR?AJA MRE?NOG MJESTA ILI USLUGE PRU?ENE NA OVOM MRE?NOM MJESTU ILI PUTEM NJEGA ILI BILO KOJEG POVEZANOG MJESTA, UKLJU?UJU?I BILO KOJU SPECIJALNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLU?AJNU, EGZEMPLARNU ILI POSLJEDI?NU ?TETU, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I SE NA, TJELESNE OZLJEDE, GUBITAK DOBITI ILI ?TETE NASTALE ZBOG KA?NJENJA, PREKIDA USLUGE, VIRUSA, BRISANJA DATOTEKA ILI ELEKTRONI?KE KOMUNIKACIJE, POGRE?AKA, OMA?KI ILI DRUGIH NETO?NOSTI NA OVOM MRE?NOM MJESTU ILI SADR?AJU NA NJEMU, BILO DA POSTOJI ILI NE POSTOJI ABBOTTOV NEMAR ILI BILO DA JE ABBOTTU UKAZANO NA MOGU?NOST TAKVIH ?TETA. Neke dr?ave ne dozvoljavaju ograni?avanje odgovornosti pa se ova odredba ne mora odnositi na vas.

OBRATITE POZORNOST NA TO DA SE DODATNE PRAVNE OBAVIJESTI, ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI I DRUGI UVJETI I ODREDBE MOGU ODNOSITI NA OVO MRE?NO MJESTO I NA DRUGA MJESTA ?IJI JE VLASNIK ABBOTT, NJEGOVA DRU?TVA K?ERI ILI PRIDRU?ENA DRU?TVA ILI AKO ONI UPRAVLJAJU NJIMA.

OP?ENITO
Suglasni ste s tim da ovi Uvjeti i odredbe opisuju cijeli sporazum s nama u vezi s njegovim predmetom. Stranica Abbott.com je kreirana i radi u skladu sa zakonima Dr?ave Illinois. Zakoni Dr?ave Illinois nadziru uvjete i odredbe u ovim Uvjetima i odredbama, a da nemaju u?inak na neko na?elo sukoba zakona. Ako nadle?ni sud smatra da neka odredba ovih Uvjeta i odredaba nije valjana ili se ne mo?e izvr?iti, sla?ete se s tim da ostale odredbe ovih Uvjeta i odredaba ostaju u cijelosti valjane i na snazi. Do najve?eg opsega dopu?tenog prema svim va?e?im obveznim pravima suglasni ste s tim da bez obzira na bilo koje dulje uvjete zajam?ene u skladu s primjenjivim zakonom, ne mo?ete podnijeti zahtjev ili pokrenuti tu?bu proiza?lu iz stranice Abbott.com ili ovih Uvjeta i odredbi ili u vezi s njima nakon vi?e od jedne (1) godine nakon ?to je proiza?ao zahtjev ili tu?ba.

 

  • share_alt text Share
  • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎