VEEBIP?HISED TINGIMUSED

Teie ligip??su suhtes veebilehele Abbott.com kohaldatakse j?rgmisi tingimusi, mida v?ime aeg-ajalt ilma teid teavitamata uuendada. Selle veebilehe külastamisel v?i kasutamisel n?ustute, et olete lugenud siinseid tingimusi, mida v?ime aeg-ajalt muuta, ja meie privaatsuseeskirjade tingimusi, mis on siinsetele tingimustele lisatud, te saate neist aru, n?ustute nendega ja need on teile siduvad. Vastutate nende tingimuste korrap?rase l?bivaatamise eest kohaldatavate muudatuste osas. Teiepoolne veebilehe kasutamine p?rast meiepoolset mis tahes tingimuste muudatuste avaldamist kujutab endast nende muudatustega n?ustumist. Kui te nende tingimustega (mida v?ime aeg-ajalt muuta) ei n?ustu v?i kui te ei ole selle veebilehega rahul, on teie ainus ja t?ie?iguslik lahendus selle veebilehe kasutamine peatada.

Ettev?tte Abbott Laboratories (edaspidi Abbott) sotsiaalmeedia kanalite kasutamise asjus vaadake palun meie sotsiaalmeedia kasutustingimusi.

LAHTIüTLUSED
Te kinnitate ja n?ustute allj?rgnevaga.

a. Kuigi teeme oma parima, et edastada siin veebilehel v?rskeimaid uudiseid enda toodete ja teenuste kohta ning muud ettev?ttet puudutavat teavet, ei taga me sellel veebilehel sisalduva teabe t?psust, kehtivust ega kohasust. Igaüks vastutab t?ielikult selle veebilehe kasutamise eest ja kannab k?ik riskid. Teave esitatakse ?NAGU ON“ ja see v?ib sisaldada tehnilisi ebat?psusi v?i kirjavigu. Ettev?te Abbott Laboratories j?tab endale ?iguse teha teabega seoses igal ajal ja ilma ette teatamata t?iendusi, kustutamisi v?i muudatusi.

b. ABBOTT LABORATORIES EI TEE MINGEID AVALDUSI EGA ANNA MINGEID KINNITUSI SEOSES SELLEL VEEBILEHEL POSTITATUD TEABE V?I SISUGA. ABBOTT LABORATORIES üTLEB SIINKOHAL LAHTI K?IGIST AVALDUSTEST JA KINNITUSTEST, MIS ON ANTUD KAS SELGES?NALISELT V?I VAIKIMISI, TULENEVAD SEADUSEST, LEPINGUST V?I MILLESTKI MUUST, SEALHULGAS üTLEB ETTEV?TE ILMA PIIRANGUTETA LAHTI K?IGIST KAUBELDAVUSE, KINDLAL OTSTARBEL SOBIVUSE, OMANDI?IGUSE V?I MITTERIKKUMISE GARANTIIDEST. ABBOTT LABORATORIES EI VASTUTA MINGIL JUHUL MITTE MINGISUGUSTE KAHJUDE EEST, SEALJUHUL ILMA PIIRANGUTETA KA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE (SEALHULGAS SAAMATA J??NUD TULU), J?RGNEVATE V?I JUHUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SELLE VEEBILEHE OLEMASOLUST V?I KASUTUSEST JA/V?I SEAL AVALDATUD TEABEST V?I SISUST, OLENEMATA SELLEST, KAS ABBOTT LABORATORIES ON NIISUGUSTE KAHJUDE V?IMALIKKUSEST TEAVITANUD.

c. Abbott ei vastuta mingil moel kolmandatelt isikutelt saadud mis tahes teabe t?psuse, kehtivuse, ajakohasuse ja sobivuse eest ega anna nende suhtes garantiisid, sealhulgas linkide puhul, mis viivad kolmandate osapoolte lehtedele v?i sealt edasi. Kui sellel veebilehel ei ole teisiti s?testatud, et muuda, tsenseeri ega kontrolli Abbott Laboratories mingit kolmandate osapoolte esitatud sisu teadetetahvlitel, jututubades v?i muudes sarnastes veebilehel olevates foorumites. Niisugust teavet tuleb seet?ttu k?sitleda kahtlasena ja Abbott ei ole seda heaks kiitnud.

d. See veebileht v?ib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis peegeldavad Abbotti praeguseid ootuseid seoses tulevaste sündmuste ja ?riarendusega. Need tulevikku suunatud avaldused sisaldavad riske ja ebakindlust. Tegelikud arengud v?i tulemused v?ivad oluliselt erineda prognoositud tulemustest ja s?ltuvad hulgast teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, praeguste uurimisprogrammide edukusest, pooleliolevate v?i tulevaste kliiniliste uuringute tulemustest, toodete j?tkuvast turustamisest, ravimite regulatiivsetest heakskiitmistest, patentide kehtivusest ja j?ustamisest, kaubandussuhete stabiilsusest ja üldistest majanduslikest tingimustest. Abbott püüab seda lehte regulaarselt uuendada, aga ei kanna sisu v?rskendamise osas mingisugust vastutust.

TEIEPOOLNE KASUTAMINE
M?istate j?rgmist ning kinnitate selle ja n?ustute sellega.

a. Seda veebilehte kasutades n?ustute mitte h?irima ega püüdma siinsel veebilehel v?i meie muudes serverites postitatud teavet. Samuti n?ustute, et ei püüa m??da hiilida meie veebilehe turvaelementidest ja j?rgite k?iki kohaldatavaid, kohalikke, riiklikke, f?deraalseid ja rahvusvahelisi seadusi, eeskirju ja m??ruseid.

b. Te annate Abbottile ?iguse kasutada kogu teie poolt üles laaditud v?i muul viisil sellele veebilehele edastatavat sisu mis tahes Abbotti valitud viisil vastavalt siinsetele tingimustele ja Abbotti privaatsuseeskirjadele, sealhulgas, aga mitte piiravalt, kopeerides, kuvades, esitades v?i avaldades seda mis tahes formaadis, muutes teavet, lisades selle muude materjalide hulka v?i luua teabe alusel tuletatud teoseid.

c. V?lja arvatud juhul, kui Abbott Laboratories on seda selges?naliselt ?elnud ja selleks eelneva n?usoleku andnud, ei tohi konfidentsiaalset suhet luua juhul, kui selle veebilehe iga kasutaja peaks ettev?ttele Abbott Laboratories edastama suuliseid, kirjalikke v?i elektroonilisi teateid (n?iteks tagasiside, küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed jne). Kui m?ni Abbotti veebileht n?uab v?i soovib sellise teabe esitamist ning et selline teave sisaldaks isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefoninumber), peab Abbott selle hankima ning seda kasutama ja s?ilitama viisil, mis on koosk?las meie privaatsuseeskirjadega. Vastasel juhul loetakse selline edastamine ja niiviisi esitatud teave mittekonfidentsiaalseks ning Abbottil on ?igus sellist teavet paljundada, avaldada v?i muul viisil kasutada mis tahes eesm?rgil, sealhulgas ja ilma piiranguteta vastavat teavet sisaldavate toodetega seotud teadust??, arendus-, tootmis-, kasutus- v?i müügieesm?rgil. Abbottile edastatava teabe saatja vastutab t?ielikult selle sisu eest, sealhulgas teabe t?ep?rasuse ja t?psuse ning teiste isikute varaliste v?i privaatsus?iguste mitterikkumise eest.

TOOTEM?RGISTAMINE
Kui ei ole teisiti m?rgitud, on tootenimed, -kirjeldused ja m?rgised USA p?ritolu. Tooted ei pruugi olla k?ikides riikides saadaval v?i v?ivad olla saadaval erineva kaubam?rgi all, erinevates tugevustes v?i erinevate n?idustuste alusel. Hulk loetletud tooteid on saadaval ainult retsepti alusel kohaliku tervishoiut??taja kaudu. V?lja arvatud juhul, kui Abbott Laboratories on seda selges?naliselt ?elnud ja selleks eelneva n?usoleku andnud, ei tegele ükski ettev?tte Abbott Laboratories direktor, t??taja, agent ega esindaja, tema tütar- ja sidusettev?tted meditsiinilise n?ustamise, diagnoosi panemise, ravi v?i muude meditsiiniteenuste osutamisega, mis loovad mingil viisil selle veebilehe kaudu arsti ja patsiendi suhte.

INTELLEKTUAALOMAND
Sellel veebilehel avaldatud teave, dokumendid ja nendega seotud graafika (edaspidi teave) kuulub ettev?tte Abbott Laboratories ainuomandisse, v?lja arvatud teave, mida kolmandate osapoolte pakkujad esitavad lepingu alusel Abbottile, tema tütar- v?i sidusettev?tetele. Teabe kasutamise luba antakse tingimusel, et (1) ülaltoodud autori?iguse m?rge lisatakse k?igile eksemplaridele; (2) teabe kasutamine toimub ainult informatiivsetel ja mittekaubanduslikel eesm?rkidel v?i isiklikul otstarbel; (3) teavet ei muudeta mingil viisil; ja (4) sellel veebilehel saadaolevat graafikat ei kasutata lisatud tekstist eraldi. Abbott ei vastuta kolmandate osapoolte pakutava sisu eest ja teil on keelatud sellise materjali levitamine ilma autori?iguse omaniku loata. V?lja arvatud juhul, kui eespool tulenevast on lubatud, ei anta ühelegi isikule ettev?tte Abbott Laboratories patendi, kaubam?rgi v?i muu omandi?iguse alusel litsentsi ega otseseid ega kaudseid ?igusi.

Sellel veebilehel olevaid Abbotti kaubam?rke, kaubanimesid, kaubanduslikku v?limust ja tooteid ei tohi kasutada ilma ettev?tte Abbott Laboratories eelneva kirjaliku loata, v?lja arvatud ettev?tte toote v?i teenuste tuvastamiseks.

Kui arvate, et teie t?? on kopeeritud ja see on siinsel lehel juurdep??setav viisil, mis kujutab endast autori?iguste rikkumist, v?ite Abbottit sellest teavitada, esitades meie autori?iguste ametnikule kirjalikult j?rgmise teabe:

 1. v?idetavalt rikutud autori?igusega kaitstud t?? identifitseerimine;
 2. v?idetavalt rikutud materjali identifitseerimine ja m?istlikult piisav teave, mis v?imaldab Abbottil materjali leida;
 3. teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 4. teie kinnitus heauskse veendumuse kohta, et vaidlustatud kasutamine rikub ?iguseid ega ole lubatud;
 5. kinnitus, mis on tehtud, v?ttes arvesse valevande andmise eest m??ratavat karistust, et teie teates sisalduv ülalnimetatud teave on ?ige ja et olete autori?iguse omanik v?i volitatud tegutsema autori?iguse omaniku nimel; ja
 6. autori?iguse omaniku v?i tema nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline v?i füüsiline allkiri.
 7. V?idetava rikkumise kohta teate esitamiseks v?tke palun ühendust Abbotti m??ratud esindajaga j?rgmisel aadressil:

  Abbott Laboratories
  Attn:Trademark Department
  100 Abbott Park Road
  Dept. 377 Bldg. AP6A-1
  Abbott Park, IL 60064
  E-post: trademarks@abbott.com

  PRIVAATSUS JA TURVALISUS
  Abbott on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele Internetis. M?istame oma klientide ja veebilehe külastajate privaatsuse olulisust. Meiepoolse isikuandmete kasutamise suhtes kohaldatakse privaatsuseeskirju ning meie veebilehe külastamisel ja kasutamisel n?ustute sellega, et niisugused eeskirjad on teile siduvad.

  Kinnitate ja n?ustute, et kui esitate lehel Abbott.com enda isikuandmeid, puudub sellega seoses t?ielik garantii v?i turvalisus, kuigi Abbott on kehtestanud turvameetmed, et takistada volitamata juurdep??su v?i infopüüki. KUI VAATAMATA MEIE J?UPINGUTUSTELE LEIAB ASET EBAT?EN?OLINE INFOPüüK V?I LUBAMATU LIGIP??S ANDMETELE, EI VASTUTA ABBOTT NIISUGUSE INFOPüüGI EGA LUBAMATU JUURDEP??SU EEST, SAMUTI EI VASTUTA ETTEV?TTE MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE V?I J?RGNEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS SAAMATA J??NUD TULU), MIS KLIENDILE V?I KASUTAJALE TEKKIDA V?IVAD, OLENEMATA SELLEST, ABBOTT ON NIISUGUSTE KAHJUDE V?IMALIKKUSEST EELNEVALT TEAVITANUD. ABBOTT EI GARANTEERI SELGES?NALISELT EGA KAUDSELT, ET MIS TAHES KLIENDI ESITATUD TEAVE ON INFOPüüGI V?I LUBAMATU JUURDEP??SU SUHTES PUUTUMATU, SAMUTI EI ANNA ETTEV?TE MINGEID KAUBELDAVUSE V?I TEATUD OTSTARBEL SOBIVUSEGA SEOTUD VAIKIMISI GARANTIISID. IGA KLIENT VASTUTAB OMA SALAS?NA KONFIDENTSIAALSUSE TAGAMISE EEST.

  VASTUTUSE PIIRAMINE
  Abbott ei v?ta endale vastutust materjalide, teabe ja arvamuste eest, mis on antud v?i postitatud sellel veebilehel v?i seal muul viisil k?ttesaadavaks tehtud. Nende materjalide, andmete ja arvamuste kasutamine toimub ainult teie vastutusel. Abbott ei v?ta endale mingit vastutust vigastuste v?i kahjustuste eest, mis tulenevad selle veebilehe v?i seal oleva sisu kasutamisest.

  SEE ABBOTTI VEEBILEHT, LEHEL OLEV SISU JA VEEBILEHEL V?I SELLE KAUDU SAADAVAL OLEVAD TOOTED NING TEENUSED ON TEHTUD K?TTESAADAVAKS ?NAGU ON” JA ?KUI ON SAADAVAL” ALUSEL KOOS K?IGI VIGADEGA. ABBOTT, SELLE TüTAR- JA SIDUSETTEV?TTED, MüüJAD, NENDE DIREKTORID, T??TAJAD V?I AGENDID (EDASPIDI ABBOTTI OSAPOOLED) EI VASTUTA MINGIL JUHIL MITTE MINGISUGUSTE KAHJUDE EEST MIS TAHES ?IGUSNORMIDE ALL, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST VEEBILEHE V?I SELLE SISU, VEEBILEHE V?I MIS TAHES LINGITUD SAIDI KAUDU V?I SEAL PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMISEST V?I KASUTAMISE V?IMATUSEST, SEALHULGAS EI VASTUTA ETTEV?TE MINGITE ERILISTE, KAUDSETE, KARISTUSLIKE, JUHUSLIKE, HOIATAVATE V?I J?RGNEVATE KAHJUDE EEST, KAASA ARVATUD, AGA MITTE PIIRAVALT ISIKUKAHJU, SAAMATA J??NUD TULU JA SELLISTE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VIIVITUSTEST, TEENUSEKATKESTUSTEST, VIIRUSTEST, ANDMETE V?I ELEKTROONILISE KIRJAVAHETUSE KUSTUTAMISEST, VIGADEST, ?RAJ?TMISTEST V?I MUUDEST SIINSEL VEEBILEHEL V?I SELLE SISUS OLEVATEST EBAT?PSUSTEST OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON ABBOTTI POOLSE HOOLETUSEGA V?I KAS ABBOTT ON NIISUGUSTE KAHJUDE V?IMALIKKUSEST TEAVITANUD. M?ni osariik ei luba vastutuse piiramist, nii et see s?te ei pruugi teie suhtes kehtida.

  JUHIME T?HELEPANU, ET SELLELE JA TEISTELE ABBOTTILE, SELLE TüTAR- V?I SIDUSETTEV?TTELE KUULUVATE V?I NENDE POOLT HALLATAVATE VEEBILEHTEDE SUHTES V?IDAKSE KOHALDADA T?IENDAVAD ?IGUSLIKUD TEATED, LAHTIüTLUSED NING MUUD TINGIMUSED.

  üLDINE
  N?ustute, et need tingimused kirjeldavad antud teemal kogu meievahelist lepingut. Abbott.com loodi ja see tegutseb Illinoisi osariigi seaduste alusel. Illinoisi osariigi seadused reguleerivad siinseid tingimusi, rakendamata ?igusnormide kollisiooni p?him?tteid. Kui p?dev kohus v?i jurisdiktsioon leiab, et siinsete tingimuste mis tahes s?te on kehtetu v?i j?ustamatu, n?ustute, et nende tingimuste muud s?tted j??vad j?usse. N?ustute, et olenemata mis tahes kohaldatavast seadusest ei saa te esitada n?uet v?i hagi, mis on seotud veebilehega Abbott.com v?i siinsete tingimustega, rohkem kui üks (1) aasta p?rast sellise n?ude?iguse v?i hagi tekkimist.

   

 • share_alt text Share
 • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎