ONLINE FELTéTELEK éS KIK?TéSEK

?n az Abbott.com-hoz a jelen Feltételekkel és kik?tésekkel ?sszhangban fér hozzá, és ezeket id?r?l id?re értesítés nélkül módosíthatjuk. Azzal, hogy belép a webhelyre vagy használja azt, egyetért azzal, hogy elolvasta, megértette és magára nézve k?telez?nek ismeri el az id?r?l id?re módosított Feltételeket és kik?téseket, valamint a Feltételek és kik?tését részét képez? Adatvédelmi nyilatkozatunk feltételeit. ?n felel?s azért, hogy a vonatkozó változások megismeréséért id?nként áttekintse a jelen Feltételeket és kik?téseket. A változások elfogadásának min?sül, ha a módosított Feltételek és kik?tések k?zzététele után is használja ezt a webhelyet. Amennyiben nem ért egyet az (id?r?l id?re módosított) Feltételekkel és kik?tésekkel, vagy elégedetlen ezzel a webhellyel, azt egyedül és kizárólag úgy tudja orvosolni, hogy nem használja tovább ezt az oldalt.

Kérjük, olvassa el a k?z?sségi oldalakra vonatkozó Felhasználási feltételeket, ha t?bbet szeretne tudni az Abbott Laboratories (?Abbott”) k?z?sségi oldalainak használatáról.

JOGI NYILATKOZATOK
?n tudomásul veszi és elfogadja a k?vetkez?ket:

a. Bár igyekszünk a webhelyen k?zzétenni a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legújabb fejleményeket, valamint a vállalattal kapcsolatos egyéb információkat, nem garantáljuk a pontosságot, eredményességet és megfelel?séget a webhelyen tárolt információk vonatkozásában. Minden felhasználó vállalja a teljes felel?sséget és valamennyi kockázatot, amely a jelen webhely használatából ered. Az információk tájékoztató jelleg?ek, és tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy gépelési hibákat. Az Abbott Laboratories fenntartja a jogot arra, hogy el?zetes tájékoztatás nélkül bármikor b?vítse, t?r?lje vagy módosítsa az információkat.

b. AZ ABBOTT LABORATORIES AZ ALKALMAZANDó éS K?TELEZ? éRVéNY? RENDELKEZéSEK SéRELME NéLKüL NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTéST éS NEM VáLLAL SEMMILYEN GARANCIáT A WEBHELYEN K?ZZéTETT INFORMáCIóK VAGY TARTALOM VONATKOZáSáBAN. AZ ABBOTT LABORATORIES EZúTON ELUTASíT MINDENFAJTA FELEL?SSéGET éS SZAVATOSSáGOT, FüGGETLENüL ATTóL, HOGY AZ KIFEJEZETT VAGY VéLELMEZETT, T?RVéNY VAGY SZERZ?DéS áLTAL, ILLETVE MáS MóDON LETT MEGHATáROZVA, BELEéRTVE, DE NEM KIZáRóLAGOSAN, BáRMILYEN FORGALMAZHATóSáGGAL KAPCSOLATOS GARANCIáT, KONKRéT CéLRA VALó MEGFELEL?SéGRE, JOGCíMRE VONATKOZó GARANCIáT VAGY A JOGBITORLáS HIáNYáT. AZ ABBOTT LABORATORIES SEMMILYEN K?RüLMéNYEK K?Z?TT NEM VONHATó FELEL?SSéGRE SEMMILYEN TíPUSú VAGY TERMéSZET? KáRéRT, T?BBEK K?Z?TT, DE NEM KIZáRóLAGOSAN, A WEBHELY LéTEZéSéVEL éS HASZNáLATáVAL éS/VAGY A WEBHELYEN K?Z?LT INFORMáCIóKKAL VAGY TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, VAGY ANNAK K?VETKEZMéNYEKéNT FELMERüL? K?ZVETLEN, K?ZVETETT, KüL?NLEGES (T?BBEK K?Z?TT ELMARADT NYERESéG), K?VETKEZMéNYES VAGY JáRULéKOS KáROKéRT, FüGGETLENüL ATTóL, HOGY AZ ABBOTT LABORATORIEST TáJéKOZTATTáK-E AZ ILYEN KáROK BEK?VETKEZTéNEK LEHET?SéGéR?L.

c. Az Abbott nem felel?s, és semmilyen garanciát nem vállal harmadik félt?l kapott információk vagy tartalmak pontosságáért, hatásosságáért, id?szer?ségéért és megfelel?ségéért, beleértve a harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat is. A webhelyen k?zzétett eltér? rendelkezés hiányában az Abbott Laboratories nem szerkeszti, cenzúrázza, és más módon sem felügyeli a webhelyen lév? üzen?falon, csetszobában vagy fórumon harmadik felek által k?zzétett tartalmat. K?vetkezésképpen, az ilyen információkat fenntartással kell kezelni, és ezeket az Abbott által nem jóváhagyottnak kell tekinteni.

d. Ez a webhely olyan j?v?re vonatkozó kijelentéseket tartalmazhat, amelyek az Abbott jelenlegi elvárásait tükr?zik a j?v?beli eseményekkel és üzleti fejl?déssel kapcsolatban. A j?v?re vonatkozó kijelentések kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban. A tényleges fejlemények és eredmények jelent?sen eltérhetnek a tervezettekt?l, és t?bbek k?z?tt, de nem kizárólagosan a k?vetkez? tényez?kt?l függhetnek: az aktuális kutatási programok sikere, a függ?ben lév? vagy j?v?beli klinikai kutatások eredményei, a termékek folyamatban lév? forgalmazása, a gyógyszerek hatósági jóváhagyása, a szabadalmainak érvényessége és érvényesítése, az üzleti kapcsolatok stabilitása, és az általános gazdasági k?rülmények. Az Abbott t?rekszik a webhely rendszeres frissítésére, azonban nem vállal k?telezettséget semmilyen tartalom frissítésére.

AZ ?N áLTAL T?RTéN? HASZNáLAT
?n megértette, tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy:

a. A webhely használatával ?n elfogadja, hogy webhelyünk?n vagy bármely szerverünk?n tárolt elektronikus adatok m?k?dését nem zavarja, és nem szerzi meg jogosulatlanul. ?n beleegyezik abba, hogy nem kísérli meg a webhelyeink biztonsági intézkedéseinek megkerülését és tiszteletben tart valamennyi vonatkozó helyi, állami, sz?vetségi és nemzetk?zi jogszabályt, szabályzatot és el?írást.

b. ?n hozzájárul, hogy az Abbott a webhelyre ?n által felt?lt?tt vagy egyébként k?z?lt tartalmat az Abbott által választott módon felhasználja a jelen Feltételek és kik?tések és az Abbott Adatvédelmi nyilatkozatának megfelel?en, nem kizárólagosan beleértve a másolást, a k?zzétételt, bármilyen formában t?rtén? el?adást vagy nyilvánosságra hozatalt, módosítást, másik anyagba való átvételt vagy annak alapján egy származékos m? megalkotását.

c. Az Abbott Laboratories el?zetes, kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása nélkül nem j?n létre bizalmas kapcsolat, amikor a webhely egy felhasználója szóban, írásban vagy elektronikus módon kommunikál (pl. visszajelzést ad, kérdést, megjegyzést, javaslatokat és ?tleteket stb. ír) az Abbott Laboratories vállalattal. Ha az Abbott webhelye ilyen információ megadását kéri vagy k?veteli, és ez az információ személyazonosító adatokat (pl. nevet, címet, telefonszámot) is tartalmaz, akkor az Abbott azt az Adatvédelmi nyilatkozattal ?sszhangban szerzi meg, használja fel és kezeli. Más esetekben a kommunikáció és a vele megadott információ nem tekinthet? bizalmasnak, és az Abbott bármilyen célból, t?bbek k?z?tt kutatás, fejlesztés, gyártás, felhasználás, vagy az információt magában foglaló termékek eladása céljából ingyen reprodukálhatja, k?zzéteheti vagy más módon felhasználhatja az információt, Az Abbottnak információt küld? személyek teljes mértékben felel?sek az információ tartalmáért, hitelességéért és pontosságáért, valamint azért, hogy azok nem sértik más személyek tulajdonjogát vagy adatvédelmi jogait.

TERMéKCíMKéZéS
A termékek elnevezése, leírása és címkéje az Egyesült államokból származik, kivéve, ha ennek ellenkez?je van jel?lve. Bizonyos termékek nem szerezhet?k be valamennyi országban, vagy eltér? márkanév alatt, eltér? hatáser?sségben vagy eltér? orvosi javallattal kaphatók. Számos felsorolt termék csak az ?n helyi egészségügyi szolgáltatóján keresztül, vényre felírva szerezhet? be. Az Abbott Laboratories el?zetes, kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása hiányában az Abbott Laboratories vállalatnál, annak leányvállalatainál és kapcsolt vállalkozásainál lév? vezet?, munkavállaló, megbízott vagy képvisel? nem adhat semmiféle orvosi tanácsot, diagnózist, nem nyújthat kezelést vagy egyéb orvosi szolgáltatást, amely bármilyen módon orvos-beteg kapcsolat létesítését eredményezni a webhelyeinken keresztül.

SZELLEMI TULAJDONJOG: A webhelyen nyilvánosságra hozott információk, dokumentumok és kapcsolódó grafikai munkák (?Információ”) az Abbott kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve azokat, amelyeket szerz?dés alapján harmadik felek biztosítottak az Abbott, a leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai részére. Az Információ felhasználására vonatkozó engedély megadottnak tekintend?, feltéve, hogy (1) a fenti szerz?i joggal kapcsolatos figyelmeztetés valamennyi példányon feltüntetésre kerül; (2) az Információ felhasználása kizárólag tájékoztató és nem kereskedelmi jelleg?, vagy csak személyes használat céljából t?rténik; (3) az Információ semmilyen formában nem került módosításra; és (4) a jelen webhelyen keresztül elérhet? ábrákat nem használják fel az azokat kísér? sz?vegt?l elkül?nítve. Az Abbott nem felel a harmadik felek által szolgáltatott adatokért, és az ?n számára tilos az ilyen anyagoknak a benne foglalt szerz?i jogok tulajdonosának engedélye nélkül t?rtén? terjesztése. A fenti engedély kivételével sem kifejezetten, sem hallgatólagosan semmilyen személynek ne adunk át semmilyen licencet vagy más jogot, amire az Abbott Laboratories szabadalma, védjegye vagy egyéb szellemi tulajdonjoga vonatkozik.

A webhelyen megjelen? Abbott védjegy, kereskedelmi nevek, ábrázolási formák és termékek használata az Abbott Laboratories el?zetes írásbeli engedélyének hiányában nem megengedett, kivéve a társaság termékének vagy szolgáltatásainak azonosításához szükséges használat esetén.

Ha úgy hiszi, hogy az ?n munkáját lemásolták, az elérhet? ezen a webhelyen, és szerz?i jogokat sért, tájékoztassa írásban az Abbott szerz?i jogokkal foglalkozó ügyn?két a k?vetkez? információkról:

  1. a szerz?i jog alatt lév? munka azonosítása, ami ?nt szerint jogot sért;
  2. annak az anyagnak az azonosítása, amit az állítása szerint megsértünk, és elegend? információ ahhoz, hogy az Abbott megtalálhassa az anyagot;
  3. az ?n neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
  4. az ?n nyilatkozata, mely szerint jóhiszem?en gondolja azt, hogy a vitatott felhasználás jogsért? és nem engedélyezett;
  5. a büntet?jogi felel?ssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a fenti információk helyesek, valamint ?n a szerz?i jog tulajdonosa vagy joga van a szerz?i jog tulajdonosa nevében eljárni; és
  6. a szerz?i jog tulajdonosának vagy a nevében engedéllyel eljáró személynek az elektronikus vagy fizikai aláírása.

A vélt jogsértésr?l szóló levelét küldje az Abbott megbízott munkatársának a k?vetkez? címre:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-mail: trademarks@abbott.com

ADATVéDELEM éS BIZTONSáG: Az Abbott elk?telezett, hogy védje online a személyes adatait. Tudjuk, hogy az ügyfeleink és a webhelyünk látogatói fontosnak tartják az adataik védelmét. Az Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza a személyazonosító adatok felhasználását, és a webhely hozzáférésével ?n magára nézve k?telez? érvény?nek fogadja el ezt a nyilatkozatot.

KéRJüK, TARTSA SZEM EL?TT, HOGY TOVáBBI JOGI NYILATKOZATOK, éRTESíTéSEK, éS MáS FELTéTELEK éS KIK?TéSEK VONATKOZHATNAK AZ ABBOTT, A LEáNYVáLLALATAI éS KAPCSOLT VáLLALKOZáSAI áLTAL üZEMELTETETT WEBHELYEKRE, HA TERMéKEKET RENDEL AZ ABBOTT VALAMELYIK WEBHELYéR?L, AKKOR A VONATKOZó WEBHELYEN RENDELéSSEL, FIZETéSSEL éS SZáLLíTáSSAL KAPCSOLATOT FELTéTELEK TALáLHAT.

áLTALáNOS
?n elfogadja, hogy a jelen Feltételek és kik?tések képezi a jelen tárgyban k?ztünk létrej?tt teljes megállapodást. Az Abbott.com Illinois államban lett létrehozva, és annak a t?rvényei szerint m?k?dik. Illinois állam t?rvényei szabályozzák a jelen Feltételekben és kik?tésekben foglalt feltételeket és kik?téseket, és ?n elfogadja, hogy ha egy illetékes hatóság a Feltételek és kik?tések valamely rendelkezését érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak találja, a Feltételek és kik?tések t?bbi rendelkezése teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

A VEV?K ELáLLáSI JOGA
Ha ?n vev? és az Abbott-tól a webhelyen vagy kapcsolódó webhelyeken termékeket rendelt, akkor a szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelettel ?sszhangban a rendelt termék átvételét?l számított 14 munkanapon belül ok megadása nélkül elállhat a szerz?dést?l, és visszaküldheti a felbontatlan terméket. Ha élni kíván az elállási jogával, akkor err?l egyértelm?en és írásban (ajánlott levélben vagy e-mailben) tájékoztassa az Abbottot. Az Abbott k?teles meger?síteni az elállási nyilatkozat átvételét. Ha eláll a szerz?dést?l, akkor a megrendelt terméket az elállás napjától számítva 14 napon belül vissza kell küldenie az Abbottnak. A visszaküldés k?ltségét ?n viseli.

Ha él az elállási jogával, akkor az Abbott a vonatkozó nyilatkozat átvételét?l számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett ?sszeget, beleértve a szállítási díjat. Ez alól kivételt képez, ha olyan szállítási módot választott, ami eltér a rendes szállítási módtól és további k?ltségeket vont maga után. Az Abbott nem k?teles visszatéríteni az ?sszeget ?nnek, amíg a terméket vissza nem küldi, vagy amíg az Abbott nem kapott hiteles igazolást a termék visszaküldésér?l. Az Abbott két dátum k?z?tti eltérés esetén a korábbi dátumot veszi tekintetbe.

Az Abbott kártérítést k?vetelhet a termék helytelen használatából származó anyagi kárért. Kérjük, fordítson kül?n?s figyelmet a termék megfelel? használatára, mert felel?s a helytelen használatból származó kárért.

A VEV? JóTáLLáSI JOGAI
Az Abbott egyes termékeire (a 10 000 forintot meghaladó ?sszeg? orvostechnikai és egészségügyi eszk?z?kre) az egyes tartós fogyasztási cikkekr?l szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel ?sszhangban k?telez? jótállás vonatkozik. A rendelet értelmében a termék kiszállításától számítva 1 (egy) évig tart a jótállási id?szak. Nem jogosult jótállásra, ha a sérülés a termék kiszállítását k?vet?en t?rtént. Amennyiben egy termékre nem vonatkozik ez a rendelet, a gyártó a terméken feltünteti a jótállási id?szakot. Jótállás esetén jogosult a jótállási id?szakon belül a sérült termék ingyenes megjavítására vagy cseréjére. A garanciális javítás kiterjed a hibából ered? helytelen m?k?désre. A jótállási feltételek a felhasználói útmutató feltételeivel és kik?téseivel együtt vannak érvényben.

Termékhiba esetén a termékkel együtt kapott jótállási lapon található címen és telefonszámon tudhat meg t?bbet arról, hogy mit kell tennie, de velünk is felveheti a kapcsolatot. Ha visszaküldi nekünk a hibás terméket, igyekszünk azt 15 (tizen?t) napon belül megjavítani vagy kicserélni. A garanciális szolgáltatások k?ltségét az Abbott állja.

PANASZKEZELéS
A webhellyel kapcsolatos panaszait az Abbott fent jel?lt kapcsolattartási címére küldheti, ebben ismertesse a panaszát, és adja meg a nevét és az e-mail címét vagy a telefonszámát. A panasza átvétele után 3 (három) munkanapon belül felkeressük ?nt, hogy ismertessük a panasza kezelésére javasolt tervet vagy – szükség esetén – további kérdéseket tegyünk a panasza kivizsgálásához. Mindent megteszünk, hogy a panaszokat az átvételükt?l számított 28 (huszonnyolc) napon belül megoldjuk. Nincs érvényben magatartási kódex. Ha nem ért egyet azzal, ahogyan kezeljük a panaszát, forduljon a lakóhelyén illetékes kormányhivatalhoz. A címen http://jarasinfo.gov.hu találhatja meg a kormányhivatalok kapcsolattartási adatait. Amennyiben a jelen szabályok értelmében vita merül fel a szerz?déssel kapcsolatban, a rendes bíróságokhoz vagy a Budapesti Békéltet? Testülethez fordulhat. Az alternatív vitarendezési eljárások keretében k?telesek vagyunk elfogadni és együttm?k?dni a magyar békéltet? testülettel (postai cím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99. Telefonszám: +361-48882131.) További információ olvasható a bekelteto.testulet.hu és a www.bekeltetes.hu oldalakon.

 

  • share_alt text Share
  • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎