TIE?SAISTES NOTEIKUMI

Jūsu piek?uve Abbott.com ir pak?auta ?ādiem Noteikumiem, kurus mēs laiku pa laikam varam atjaunināt bez iepriek?ēja brīdinājuma. Piek?ūstot ?ai vietnei vai izmantojot ?o vietni, jūs piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis ?os Noteikumus un piekrītat tiem, jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam, kā arī mūsu konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas ir iek?auti ?ajos Noteikumos. Jūs esat atbildīgs par ?o Noteikumu periodisku pārskatī?anu, lai veiktu piemērojamās izmai?as. Jūsu tīmek?a vietnes izmanto?ana pēc tam, kad esam nosūtīju?i izmai?as ?ajos Noteikumos, nozīmēs jūsu piekri?anu ?īm izmai?ām. Ja jūs nepiekrītat ?iem Noteikumiem (jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam) vai esat neapmierināti ar ?o tīmek?a vietni, jūsu vienīgais līdzeklis ir tikai pārtraukt ?īs vietnes izmanto?anu.

Informāciju par Abbott Laboratories (“Abbott”) sociālo mediju kanālu izmanto?anu skatiet mūsu sociālo mediju Lieto?anas noteikumus.

ATBILDīBA
Jūs atzīstat un piekrītat, ka:

a. Lai gan ?ajā tīmek?a vietnē mēs cen?amies sniegt jaunākos notikumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī citu informāciju par mūsu uz?ēmumu, mēs negarantējam ?ajā tīmek?a vietnē ietvertās informācijas precizitāti, efektivitāti un piemērotību. Katra persona uz?emas pilnu atbildību un visus riskus, kas rodas, lietojot ?o interneta vietni. Informācija tiek sniegta “TāDA, Kā IR” un var ietvert tehniskas neprecizitātes vai drukas k?ūdas. Abbott Laboratories patur tiesības jebkurā laikā bez iepriek?ēja brīdinājuma veikt informācijas papildinājumus, dzē?anu vai izmai?as.

b. ABBOTT LABORATORIES NESNIEDZ NEKāDA VEIDA APGALVOJUMUS VAI GARANTIJAS ATTIECīBā UZ ?AJā TīMEK?A LAPā IZVIETOTO INFORMāCIJU VAI SATURU. ABBOTT LABORATORIES AR ?O ATSAKāS NO VISIEM APGALVOJUMIEM UN GARANTIJāM, TIE?āM VAI NETIE?āM, LIKUMDO?ANAS, LīGUMA VAI CITāDI IZVEIDOTāM, IESKAITOT, BEZ IEROBE?OJUMIEM, GARANTIJAS PAR PIEMēROTīBU PāRDO?ANAI, ATBILSTīBU NOTEIKTAM MēR?IM UN TIESīBU NEPāRKāP?ANU. NEKāDā GADīJUMā ABBOTT LABORATORIES NAV ATBILDīGS PAR JEBKāDA VEIDA UN RAKSTURA ZAUDēJUMIEM, TOSTARP, BEZ IEROBE?OJUMIEM, TIE?IEM, NETIE?IEM, īPA?IEM (TAI SKAITā PE??AS ZAUDēJUMIEM), KAS SAISTīTI VAI KO RADīJUSI ?īS INTERNETA VIETNES UN/VAI TAJā PUBLICēTāS INFORMāCIJAS VAI SATURA PASTāVē?ANA VAI LIETO?ANA NEATKARīGI NO Tā VAI ABBOTT LABORATORIES BIJA INFORMēTS PAR ?āDU ZAUDēJUMU IESPēJU.

c. Abbott neuz?emas atbildību un nesniedz nekādu garantiju par jebkuras tre?ās personas iegūtās informācijas vai satura precizitāti, efektivitāti, savlaicīgumu un piemērotību, tostarp hipersaites uz tre?ās puses vietnēm vai no tām. Ja vien ?ajā tīmek?a vietnē nav noteikts citādi, Abbott Laboratories neizmainīs, necenzēs vai citādi nekontrolēs jebkādu saturu, ko sniegu?as tre?ās puses vai jebkur? zi?ojumu dēlis, tērzētava vai citi līdzīgi forumi, kas ievietoti tās tīmek?a vietnē. Tādē? ?āda informācija būtu jāuzskata par aizdomīgu, un Abbott to neapstiprina.

d. ?ī tīmek?a vietne var ietvert uz nākotni vērstus apgalvojumus, kas atspogu?o Abbott pa?reizējās cerības par nākotnes notikumiem un uz?ēmējdarbības attīstību. Uz nākotni vērsti apgalvojumi ietver riskus un neskaidrības. Faktiskie notikumi vai rezultāti var būtiski at??irties no prognozētajiem un ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai, no pa?reizējo pētniecības programmu panākumiem, gaidīto vai turpmāko klīnisko izmē?inājumu rezultātiem, tās produktu pastāvīgu komercializāciju, farmaceitisko līdzek?u apstiprinā?anu, tās patentu spēkā esamību un izpildi, tās komercdarbības attiecību stabilitāti un vispārējiem ekonomiskajiem apstāk?iem. Abbott plāno regulāri atjaunināt ?o vietni, bet neuz?emas nekādu pienākumu atjaunināt ?o saturu.

JūSU LIETO?ANA
Jūs saprotat, atzīstat un piekrītat ?ādiem nosacījumiem:

a. Izmantojot ?o tīmek?a vietni, jūs piekrītat netraucēt vai pārtvert mūsu elektronisko informāciju, kas publicēta ?ajā tīmek?a vietnē vai jebkurā no mūsu serveriem. Jūs piekrītat arī nemē?ināt apiet mūsu tīmek?a vietnes dro?ības elementus un ievērot visus piemērojamos, vietējos, valsts, federālos un starptautiskos likumus, noteikumus un nosacījumus.

b. Jūs pie??irat Abbott tiesības izmantot visu saturu, ko aug?upielādējat vai citādi pārsūtāt uz ?o tīmek?a vietni, uz kuru attiecas ?ie Noteikumi un Abbott konfidencialitātes politika jebkādā Abbott izvēlētā veidā, tai skaitā, bet ne tikai, pārveidojot, iek?aujot to citā materiālā vai izstrādājot uz tā pamata atvasinātu darbu.

c. Iz?emot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriek? nepārprotami ir norādījis un iepriek? piekritis, netiek izveidotas nekādas konfidenciālas attiecības netiek izveidotas gadījumā, ja jebkuram ?īs tīmek?a vietnes lietotājam būtu jāsniedz mutisks, rakstisks vai elektronisks pazi?ojums Abbott Laboratories uz?ēmumam (piemēram, atsauksmes, jautājumi, komentāri, ierosinājumi, idejas utt.). Ja kādai Abbott tīmek?a vietnei ir nepiecie?ama vai ir jāpieprasa sniegt ?ādu informāciju, un ja ?āda informācija satur personisku, identificējamu informāciju (piemēram, vārdu, adresi, tālru?a numuru), Abbott iegūst, izmanto un uztur to atbilsto?i mūsu konfidencialitātes politikai. Pretējā gadījumā ?āda sazi?a un jebkāda ar to saistīta informācija tiek uzskatīta par nekonfidenciālu, un Abbott var brīvi pavairot, publicēt vai citādi izmantot ?ādu informāciju jebkādiem mēr?iem, tostarp, bez ierobe?ojumiem, pētījumiem, izstrādei, ra?o?anai, lieto?anai vai ?ādu informāciju saturo?u produktu pārdo?anai. Jebkuras informācijas nosūtītājs Abbott uz?ēmumam ir pilnībā atbildīgs par tās saturu, tostarp tā patiesumu un precizitāti, kā arī par citu personu īpa?umtiesību vai privātuma tiesību pārkāpumiem.

PRODUKTA MAR?ēJUMS
Ja vien nav norādīts citādi, produktu nosaukumi, apraksti un mar?ējums ir ASV izcelsmes. Produkti var nebūt pieejami visās valstīs vai var būt pieejami ar citu zīmolu, da?ādos stiprumos vai da?ādās norādēs. Daudzi no uzskaitītajiem produktiem ir pieejami tikai pēc receptes no jūsu vietējā veselības aprūpes speciālista. Iz?emot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriek? nepārprotami norāda, neviens Abbott Laboratories direktors, darbinieks, a?ents vai pārstāvis, tā meitasuz?ēmumi un filiāles nav iesaistīti medicīnisko konsultāciju, diagnostikas, ārstē?anas vai citu medicīnisko pakalpojumu snieg?anā, kas jebkādā veidā rada ārsta un pacienta attiecības, izmantojot ?o tīmek?a vietni.

INTELEKTUāLAIS īPA?UMS ?ajā tīmek?a vietnē (“Informācija”) publicētā informācija, dokumenti un ar tiem saistītā grafika ir vienīgi Abbott Laboratories īpa?ums, iz?emot informāciju, ko sniedz tre?ās puses pakalpojumu sniedzēji saska?ā ar līgumu ar Abbott, tā meitasuz?ēmumiem vai filiālēm. At?auja izmantot informāciju tiek pie??irta ar nosacījumu, ka (1) iepriek? minētais pazi?ojums par autortiesībām parādās visās kopijās; (2) informācijas izmanto?ana ir paredzēta tikai informatīvai un nekomerciālai vai personiskai lieto?anai; (3) informācija nekādā veidā netiek pārveidota; un (4) neviena grafika, kas pieejama no ?īs interneta vietnes, netiek izmantota atsevi??i no pavado?ā teksta. Abbott nav atbildīgs par tre?o pu?u pakalpojumu sniedzēju sniegto saturu, un jums ir aizliegts izplatīt ?ādu materiālu bez autortiesību īpa?nieka at?aujas. Iz?emot gadījumus, kad tas ir at?auts iepriek?, nevienai personai saska?ā ar Abbott Laboratories patentiem, pre?u zīmēm vai citām īpa?umtiesībām netiek pie??irtas nekādas tie?as vai netie?as at?aujas vai tiesības.

Abbott pre?u zīmes, tirdzniecības nosaukumu, noformējuma un izstrādājumu lieto?ana ?ajā interneta vietnē nav iespējama bez iepriek?ējas rakstiskas Abbott Laboratories at?aujas, iz?emot uz?ēmuma produkta vai pakalpojumu identificē?anu.

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts un ir pieejams ?ajā vietnē tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, jūs varat pazi?ot Abbott rakstiski, sniedzot mūsu autortiesību a?entam ?ādu informāciju:

  1. autortiesību aizsargātā darba, par kura aizskar?anu iesniedzat sūdzību, identifikācija;
  2. to materiālu identifikācija, par kuriem tiek apgalvots, ka ar tiem veikts pārkāpums, un informācija, kas ir pietiekama, lai Abbott varētu atrast materiālu;
  3. jūsu vārds, adrese, tālru?a numurs un e-pasta adrese;
  4. jūsu pazi?ojums, ka jūs esat pārliecināts, ka apstrīdētā izmanto?ana ir pārkāpums un nav at?auta;
  5. pazi?ojums, kas izdarīts, ?emot vērā sodu par nepatiesas liecības snieg?anu, ka iepriek?minētā informācija jūsu pazi?ojumā ir pareiza un ka esat autortiesību īpa?nieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpa?nieka vārdā; un
  6. autortiesību īpa?nieka vai personas, kas ir pilnvarota darboties autortiesību īpa?nieka vārdā, elektroniskais vai fiziskais paraksts.

Lai iesniegtu pazi?ojumu par pieprasīto pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar Abbott pilnvaroto pārstāvi ?ādā adresē:

Abbott Laboratories Ltd
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-pasts: trademarks@abbott.com

PRIVāTUMS UN DRO?īBA Abbott ir ap?ēmies aizsargāt jūsu privātumu tie?saistē. Mēs saprotam privātuma nozīmi mūsu klientiem un mūsu tīmek?a vietnes apmeklētājiem. Personiski identificējamas informācijas izmanto?anu reglamentē mūsu konfidencialitātes politika, un, piek?ūstot mūsu tīmek?a vietnei, jūs piekrītat, ka ?ī politika ir saisto?a.

Jūs apzināties un piekrītat, ka, iesniedzot savu personiski identificējamo informāciju Abbott.com, kaut arī Abbott nodro?ina aizsardzības pasākumus pret nesankcionētu piek?uvi vai pārtver?anu, nav absolūtas dro?ības garantijas. MAZ TICAMā PāRTVER?ANAS VAI NESANKCIONēTAS PIEK?UVES GADīJUMā, NESKATOTIES UZ MūSU PūLēM, ABBOT NAV ATBILDīGS PAR ?āDāM PāRTVER?ANāM VAI NESANKCIONēTāM PIEK?UVēM, VAI JEBKURIEM TIE?IEM, NETIE?IEM, īPA?IEM, NEJAU?IEM VAI IZRIETO?IEM ZAUDēJUMIEM (TAI SKAITā, ZAUDēTā PE??A), KURI RADU?IES KLIENTAM VAI LIETOTāJAM, PAT JA ABBOT IR IEPRIEK? INFORMēTS PAR ?āDU ZAUDēJUMU IESPēJU. ABBOT NEGARANTē NE TIE?I, NE NETIE?I, KA JEBKURA KLIENTA SNIEGTā INFORMāCIJA TIKS PASARGāTA NO PāRTVER?ANAS VAI NESANKCIONēTAS PIEK?UVES, UN NESNIEDZ NEKāDAS IETVERTāS GARANTIJAS PAR PIEMēROTīBU PāRDO?ANAI UN ATBILSTīBU NOTEIKTAM MēR?IM. KATRS KLIENTS IR ATBILDīGS PAR SAVAS PAROLES KONFIDENCIALITāTES SAGLABā?ANU.

ATBILDīBAS IEROBE?OJUMS Abbott neuz?emas nekādu atbildību par materiāliem, informāciju un viedok?iem, kas sniegti, ievietoti vai citādi pieejami ?ajā tīmek?a vietnē. Par riskiem, kas saistīti ar pa?au?anos uz ?iem materiāliem, informāciju un viedok?iem, esat atbildīgs tikai jūs. Abbott atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radu?ies ?īs tīmek?a vietnes vai tajā iek?autā satura izmanto?anas dē?.

?ī ABBOTT TīMEK?A VIETNE, VIETNES SATURS UN TAJā SNIEGTIE VAI PIEEJAMIE PRODUKTI UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI UZ “TāDI, Kā IR” UN “TāDI, Kā PIEEJAMI” PAMATA AR VISāM K?ūDāM. ABBOTT VAI Tā MEITASUZ?ēMUMI, FILIāLES, PāRDEVēJI VAI TO ATTIECīGIE DIREKTORI, DARBINIEKI VAI A?ENTI (TURPMāK TEKSTā “ABBOT PUSES”) NEKāDā GADīJUMā NAV ATBILDīGI PAR JEBKāDIEM ZAUDēJUMIEM SASKA?ā AR JEBKURU JURIDISKO TEORIJU, KAS RADU?IES VAI IR SAISTīTI AR ?īS TīMEK?A VIETNES, VIETNES SATURA, JEBKāDU TAJā VAI JEBKURā SAISTīTā VIETNē NODRO?INāTO VAI CAUR TO NODRO?INāTO PAKALPOJUMU IZMANTO?ANU, NESPēJU IZMANTOT, TAI SKAITā JEBKURIEM īPA?IEM, NETIE?IEM, SODA, NEJAU?IEM, TIPVEIDA VAI IZRIETO?IEM ZAUDēJUMIEM, TAI SKAITā, BET NE TIKAI, TRAUMāM, ZAUDēTAS PE??AS VAI ZAUDēJUMIEM, KAS RADU?IES KAVē?ANāS, PAKALPOJUMA PāRTRAUKUMA, VīRUSU, DAT?U DZē?ANAS VAI ELEKTRONISKO SAKARU VAI K?ūDU, IZLAIDUMU VAI CITU NEPRECIZITā?U Dē? ?AJā TīMEK?A VIETNē VAI VIETNES SATURā NEATKARīGI NO Tā, VAI Tā IR VAI NAV ABBOTT NOLAIDīBA UN NEATKARīGI NO Tā, VAI ABBOTT IR VAI NAV INFORMēTS PAR ?āDU ZAUDēJUMU IESPēJU. Da?as valstis ne?auj ierobe?ot atbildību, tāpēc ?is noteikums var nebūt piemērojams jums.

LūDZU, ?EMIET VēRā, KA PAPILDU JURIDISKIE PAZI?OJUMI, ATRUNAS UN CITI NOTEIKUMI VAR ATTIEKTIES UZ ?O UN CITāM TīMEK?A VIETNēM, KURAS IR ABBOTT, Tā MEITASUZ?ēMUMU VAI FILIā?U īPA?UMā VAI TO PāRVALDīTAS.

VISPāRīGI
Jūs piekrītat, ka ?ie noteikumi raksturo visu mūsu vieno?anos attiecībā uz tās priek?metu. Abbott.com tika izveidota un darbojas saska?ā ar Ilinoisas ?tata likumiem. Ilinoisas ?tata likumi kontrolēs ?ajos noteikumos paredzētos nosacījumus, neīstenojot nekādus tiesību kolīziju principus. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa konstatē, ka kāds no ?iem Noteikumu noteikumiem ir nederīgs vai nav izpildāms, jūs piekrītat, ka pārējie ?o Noteikumu noteikumi paliek spēkā un būs spēkā. Jūs piekrītat, ka neatkarīgi no jebkādiem pretēji piemērojamiem tiesību aktiem jūs nevarat iesniegt prasību vai pamatu lietas ierosinā?anai, kas izriet no Abbott.com vai ?iem Noteikumiem un nosacījumiem, vairāk nekā vienu (1) gadu pēc ?ādas prasības vai pamata lietas ierosinā?anai.

 

  • share_alt text Share
  • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎