PRAVILA ZA?TITE PRIVATNOSTI ABBOTT LABORATORIESA

Datum stupanja na snagu: 15. srpanj 2019.

Abbottova Pravila za?tite privatnosti na internetu

Za osobe koje se nalaze u Europskoj uniji: Op?a uredba o za?titi podataka (dalje u tekstu: GDPR) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. GDPR od nas zahtijeva da vam damo dodatne informacije koje nadilaze one navedene u ovoj Politici za?tite privatnosti. Kliknite ovdje kako biste pogledali informacije koje vam moramo pru?iti u skladu s GDPR-om.

Ova Pravila za?tite podataka obja?njava kako postupamo s osobnim podacima koje nam dajete putem mre?nih mjesta koja nadzire Abbott (uklju?uju?i njegova dru?tva k?eri i pridru?ena trgova?ka dru?tva), a koja se povezuju s ovim Pravilima za?tite privatnosti (dalje u tekstu: Abbottova mre?na mjesta). Ova Pravila za?tite privatnosti tako?er opisuju prikupljanje odre?enih vrsta informacija na Abbottovim mre?nim mjestima.

Ova se Pravila za?tite privatnosti ne odnose na osobne podatke koje smo od vas prikupili izvanmre?no, na Abbottova mre?na mjesta koja se ne povezuju s ovim Pravilima za?tite privatnosti ili na mre?na mjesta tre?ih osoba na koja se mo?da povezuju Abbottova mre?na mjesta. Kori?tenje Abbottovih mre?nih mjesta koja se povezuju s ovim Pravilima za?tite podataka podlije?e ovim Pravilima za?tite podataka i Uvjetima kori?tenja.

Pro?itajte ova Pravila za?tite privatnosti prije nego ?to po?nete koristiti Abbottova mre?na mjesta ili prije nego ?to nam dostavite osobne podatke.

Kako ova Pravila za?tite privatnosti definiraju ?osobne podatke“?

?Osobni podaci“ ozna?avaju informacije koje vas identificiraju ili koje se po svemu sude?i mogu koristiti kako bi vas se identificiralo, informacije koje su dostavljene Abbottovim mre?nim mjestima i/ili koje su ona prikupila i koje Abbott odr?ava u dostupnom obliku. Primjeri osobnih podataka uklju?uju va?e ime, po?tansku adresu, adresu e-po?te i telefonski broj.

Koje vrste informacija prikuplja Abbott na internetu?

 • Osobne podatke koje dostavljate – Abbott prikuplja osobne podatke koje unosite u podatkovna polja na Abbottovim mre?nim mjestima. Primjerice, mo?ete dati svoje ime, po?tansku adresu, adresu e-po?te i/ili druge podatke kako biste primili informacije o razli?itim predmetima, registrirali se na Abbottove programe, obratili se korisni?koj slu?bi ili sudjelovali u Abbottovim anketama. Kako biste za?titili svoju privatnost, Abbottu ne biste trebali davati nikakve podatke koji nisu izri?ito zatra?eni.
 • Pasivno prikupljanje odre?enih drugih tehni?kih informacija i prikupljanje tijekom pretra?ivanja interneta – Abbottova mre?na mjesta mogu prikupljati informacije o va?im posjetima Abbottovim mre?nim mjestima, a da aktivno ne date takve informacije. Te informacije mogu uklju?ivati, primjerice, vrstu va?eg preglednika, jezik, va? operativni sustav, va?u adresu internetskog protokola (IP), URL-ove stranica koje ste posjetili prije ili nakon ?to ste posjetili Abbottovo mre?no mjesto, internetsko pretra?ivanje koje vas je dovelo do Abbottovog mre?nog mjesta te internetske stranice i oglase koje pregledavate i poveznice na koje kliknete na Abbottovom mre?nom mjestu. Ove se informacije mogu prikupljati uporabom razli?itih tehnologija, kao ?to su kola?i?i, internetske oznake i internetske pratilice. Va? internetski preglednik Abbottovim mre?nim mjestima automatski prenosi neke od tih informacije, poput URL-a mre?nog mjesta koje ste upravo posjetili i verzije preglednika koju koristi va?e ra?unalo.

Prikuplja li Abbott ?osjetljive“ osobne podatke?

Abbott putem Abbottovih mre?nih mjesta prikuplja osobne podatke, poput zdravstvenih informacija koje su prema zakonima o za?titi podataka u nekim zakonodavstvima mo?da odre?ene kao ?osjetljive“. Abbott ?e usvojiti dodatne mjere, kao ?to je to potrebno u skladu s lokalnim zakonom za obradu takvih informacija. Osim toga, individualna Abbottova dru?tva k?eri ili pridru?ena dru?tva mogu usvojiti mjere koje ?e odgovoriti na lokalne obi?aje ili dru?tvena o?ekivanja o takvim informacijama. Davanjem svojih osjetljivih osobnih informacija Abbottu dajete svoju privolu za prikupljanje, prijenos, pohranjivanje i obradu podataka.

Kako Abbott koristi moje osobne podatke?

Abbott koristi osobne podatke koje ste mu dali putem Abbottovih mre?nih mjesta kako bi odgovorio na va?a pitanja ili vam osigurao u?inkovitu slu?bu za korisnike.

Ovi osobni podaci mogu nam zatrebati u druge poslovne svrhe kako bismo vam, primjerice, omogu?ili primanje obavijesti u vezi s Abbottovim proizvodima ili uslugama, pozvali vas da sudjelujete u anketama o na?im proizvodima ili vas obavijestili o posebnim promocijama.

Ho?e li Abbott kombinirati osobne podatke koje sam dao/dala na Abbottovom mre?nom mjestu s mojim drugim osobnim podacima?

 • Abbott mo?e kombinirati osobne podatke koje klijent daje na nekom od Abbottovih mre?nih mjesta s osobnim podacima koje je klijent dao na nekim drugim Abbottovim mre?nim mjestima.
 • Abbott mo?e kombinirati osobne podatke koje ste nam dali putem interneta s na?om izvanmre?nom evidencijom.
 • Abbott mo?e kombinirati osobne podatke koje ste nam izravno sami dali s evidencijom koju su nam pru?ile tre?e osobe.
 • Koristimo konsolidirane informacije kako bismo bolje osmislili Abbottova mre?na mjesta i Abbottove proizvode, kako bismo vam priop?ili informacije, pobolj?ali svoje marketin?ke i istra?iva?ke aktivnosti i olak?ali druge poslovne funkcije.

Koji izbor imam vezano uz to koje ?e moje osobne informacije Abbott prikupljati i koristiti?

Uvijek mo?ete ograni?iti koli?inu i vrstu osobnih podataka koje Abbott prima o vama tako da odaberete da ne?ete unositi osobne podatke u obrasce ili podatkovna polja na Abbottovim mre?nim mjestima. Neke od na?ih internetskih usluga mo?emo vam pru?iti samo ako nam date prikladne osobne podatke. Drugi dijelovi Abbottovih mre?nih mjesta mogu vas pitati ?elite li biti stavljeni na na? popis kontakata ili ?elite li biti izbrisani s njega, kako biste dobili ponudu, promocije i dodatne usluge koje vam mogu biti zanimljive.

Razmjenjuje li Abbott osobne podatke s drugim osobama?

 • Abbott ne?e licencirati va?e osobne podatke niti ih prodavati tre?im osobama, osim vezano uz prodaju ili prijenos proizvodne linije ili sektora ili vezano uz zajedni?ki marketin?ki program.
 • Abbott mo?e razmjenjivati va?e osobne podatke s tre?im osobama s kojima Abbott radi zajedni?ki marketing proizvoda ili usluge, ili s kojima zajedni?ki provodi program ili aktivnost. Abbottova je praksa da vas obavijesti o tome ako se registrirate za program koji se provodi zajedno s drugom tvrtkom kojoj je mo?da potreban pristup va?im osobnim podacima.
 • Abbott mo?e razmjenjivati va?e osobne podatke s dobavlja?ima s kojima ima ugovor o izvo?enju poslovnih aktivnosti za Abbott. Ako Abbott daje va?e osobne podatke dobavlja?ima kako bi nam pomogli s na?im poslovnim aktivnostima, Abbottova je praksa da od tih dobavlja?a zahtijeva da va?e osobne podatke dr?e povjerljivima i da koriste va?e osobne podatke samo za obavljanje funkcija za Abbott.
 • Abbott mo?e razmjenjivati va?e osobne podatke s tre?om osobom vezano uz prodaju ili prijenos svojih proizvodnih linija ili sektora, tako da vam njihov kupac mo?e nastavljati pru?ati informacije i usluge.
 • Abbott zadr?ava pravo na otkrivanje va?ih osobnih podataka kako bi odgovorio na slu?bene zahtjeve za pristup informacijama vladinih tijela, kako bi odgovorio na probleme nacionalne sigurnosti ili ako su na druga?iji na?in potrebni u skladu sa zakonom.

Tko u Abbottu ima pristup mojim osobnim podacima?

Osobnim podacima mo?e pristupati ograni?en broj Abbottovih zaposlenika. Obu?avamo svoje zaposlenike o va?nosti privatnosti te kako propisno i sigurno postupati s podacima klijenata i upravljati njima.

Kako Abbott ?titi osobne podatke?

U Abbottovu praksu ubraja se za?tita svake mre?ne stranice koja prikuplja osobne podatke. Me?utim, ne mo?e se jam?iti povjerljivost osobnih podataka koji se prenose putem interneta. Poti?emo vas da budete oprezni prilikom preno?enja osobnih podataka internetom, posebno osobnih podataka vezanih uz zdravlje. Abbott ne mo?e jam?iti da neovla?tene tre?e osobe ne?e dobiti pristup va?im osobnim podacima. Stoga prilikom davanja osobnih podataka Abbottovim mre?nim mjestima morate odvagnuti prednosti i rizike.

Osim toga, Abbottova mre?na mjesta obuhva?ena ovoim Pravilima za?tite privatnosti prikazuju upozorenje kad god se povezujete s mre?nim mjestom koje nije pod Abbottovim nadzorom ili koje ne podlije?e Abbottovim Pravilima za?tite privatnosti. Provjerite pravila za?tite privatnosti mre?nih mjesta tre?ih osoba prije nego ?to date osobne podatke.

Prenosi li Abbott osobne podatke razli?itim zakonodavstvima?

Abbott pohranjuje podatke na sigurnim poslu?iteljima u nekoliko dr?ava diljem svijeta. Obratite pozornost na to da se informacije koje nam date ili koje dobivamo kao posljedicu va?eg kori?tenja Abbottovih mre?nih mjesta mogu obra?ivati ili prenositi u dr?ave ?iji niste stanovnik, uklju?uju?i Sjedinjene Ameri?ke Dr?ave. Zakoni o za?titi privatnosti podataka i zakoni o za?titi podataka u tim dr?avama ne moraju biti isti kao zakoni dr?ave ?iji ste stanovnik. Kori?tenjem nekog Abbottovog mre?nog mjesta i sudjelovanjem na njemu ili davanjem svojih podataka dajete privolu za prikupljanje, prijenos, pohranu i obradu podataka u tim dr?avama.

Kako Abbott ?titi privatnost djece?

Abbott ne prikuplja i ne koristi svjesno osobne podatke djece (pri ?emu se ?djeca“ koja ?ive u Hrvatskoj definiraju kao maloljetnici mla?i od 16 godina) na Abbottovim mre?nim mjestima. Ne dopu?tamo svjesno djeci da naru?uju na?e proizvode, da komuniciraju s nama ili da koriste neku od na?ih internetskih usluga.

Ako ste roditelj i ako saznate da nam je va?e dijete dalo podatke, obratite nam se putem neke od dolje navedenih metoda i sura?ivat ?emo s vama kako bismo rije?ili taj problem.

Mogu li ispraviti osobne podatke ili ih izbrisati iz trenuta?ne evidencije klijenata?

Mo?ete tra?iti da uklonimo va?e osobne podatke iz na?e trenuta?ne evidencije o klijentima ili da izmijenimo va?e osobne podatke. Obavijestite nas o va?oj ?elji da uklonimo va?e osobne podatke tako da nam se obratite na jedan od dolje navedenih na?ina. Zbog ?uvanja svoje evidencije zadr?avamo odre?ene osobne podatke koje nam dajete vezano uz komercijalne transakcije.

Za?to Abbottova mre?na mjesta koriste ?kola?i?e“ i druge tehnologije pra?enja?

?Kola?i?“ je datoteka koju na? internetski poslu?itelj mo?e poslati va?em ra?unalu kada pristupate Abbottovom mre?nom mjestu. Ta se datoteka zatim pohranjuje na va?e ra?unalo. Ako ste unijeli osobne podatke u neki obrazac ili podatkovno polje na Abbottovom mre?nom mjestu, Abbott mo?e koristiti kola?i?e i odre?enu drugu tehnologiju kako bi dopustio mre?nom mjestu da ?zapamti“ va? osobni odabir, na primjer, dijelove tog internetskog mjesta koje ?esto posje?ujete i, ako to odaberete, va?e korisni?ko ime.

Tehnologije pasivnog prikupljanja informacija mogu u?initi kori?tenje Abbottovih mre?nih mjesta jednostavnijim dopu?tanjem Abbottu da pru?i bolju uslugu, prilagodi mjesta na temelju odabira klijenta, objedini statistiku, analizira trendove ili da na drugi na?in upravlja Abbottovim mre?nim mjestima i da ih pobolj?a. Postoji mogu?nost nefunkcioniranja odre?enih zna?ajki Abbottovih mre?nih mjesta bez tih tehnologija pasivnog prikupljanja informacija.

O kola?i?ima mo?ete saznati vi?e ako posjetite www.allaboutcookies.org.

Koju vrstu kola?i?a i drugih tehnologija pra?enja upotrebljavaju Abbottova mre?na mjesta?

 • Abbottova mre?na mjesta koriste ?sesijske“ kola?i?e. Sesijski su kola?i?i privremeni dijelovi informacija koji se bri?u ?im napustite prozor svog internetskog preglednika ili isklju?ite ra?unalo. Sesijski se kola?i?i koriste, primjerice, za pobolj?anje navigacije na?im mre?nim mjestima, za spre?avanje posjetitelja u davanju podataka kada to nije prikladno (stranica ?pamti“ prethodne upise o dobi ili dr?avi podrijetla koji su izvan specificiranih parametara ili blokira kasnije izmjene) i za prikupljanje ukupnih statisti?kih podataka.
 • Abbottova mre?na mjesta koriste ?trajne“ kola?i?e. Trajni kola?i?i su trajniji dijelovi informacija koji se smje?taju na tvrdi disk va?eg ra?unala gdje ostaju sve dok ih ne izbri?ete. Trajni kola?i?i pohranjuju informacije na va?e ra?unalo zbog nekoliko razloga, npr. zbog u?itavanja odre?enih podataka koje ste ranije dali (npr. lozinke), pomo?i pri odre?ivanju podru?ja koje posjetitelji mre?nih mjesta smatraju najkorisnijima, neprekidne prilagodbe mre?nog mjesta na temelju va?eg odabira. Trajni kola?i?i koje ova stranica smje?ta na va?e ra?unalo mogu imati osobne podatke kojima mo?ete biti identificirani, ali samo ako ste se registrirali ili ste na druga?iji na?in dali privolu za zadr?avanje osobnih podatka kojima mo?ete biti identificirani, a koje ste dali na ovom mre?nom mjestu. U suprotnom poslu?itelj na?eg mre?nog mjesta zna samo da se neidentificirani posjetitelj s va?im kola?i?em vratio.
 • Abbottova mre?na mjesta koriste ?internetske pratilice“ (koje su poznate i kao internetske oznake, jednopikselni GIF-ovi, ?isti GIF-ovi i nevidljivi GIF-ovi). Internetska pratilica je si?u?na grafika na internetskoj stranici ili u poruci e-po?te koja se upotrebljava za pra?enje pregledanih stranica ili otvorenih poruka. Internetske pratilice poslu?itelju mre?nog mjesta daju informacije, poput IP adrese i vrste preglednika, vezane uz posjetiteljevo ra?unalo. Internetske pratilice mogu biti smje?tene u internetskim oglasima koji dovode posjetitelje na na?e mre?no mjesto i na razli?ite njegove stranice. Internetske pratilice daju nam informacije o tome koliko je ?esto otvarana stranica i koja se informacija tra?ila.

Koje mogu?nosti imam vezano uz Abbottovo kori?tenje kola?i?a i drugih tehnologija pra?enja?

Specifi?ne mogu?nosti koje imate vezano uz Abbottovo kori?tenje kola?i?a i drugih tehnologija pra?enja razlikuju se od jedne mre?ne stranice do druge.

 • Neka Abbottova mre?na mjesta mogu od vas tra?iti da date svoju privolu za kori?tenje kola?i?a i/ili drugih tehnologija pra?enja na tom mre?nom mjestu. Kola?i?i koji su bitni za rad stranice nastavljaju funkcionirati bez obzira na to jeste li dali svoju privolu. Druge vrste kola?i?a i tehnologija pra?enja isklju?uju se sve dok ne date svoju privolu. Posljedica toga mo?e biti ograni?ena funkcionalnost tog mjesta sve dok ne odlu?ite dati svoju privolu.
 • Na nekim od Abbottovih mre?nih mjesta mogu postojati pitanja o odabiru ili okviri koji vam dopu?taju da navedete kako ne ?elite da to mre?no mjesto koristi kola?i?e ili druge tehnologije pra?enja koje nisu bitne za rad mjesta. Ako odaberete mogu?nost da to ne ?elite, mogu?e je smanjenje funkcionalnosti mre?nog mjesta.
 • Neki internetski preglednici dopu?taju vam ograni?enje ili onemogu?avanje kori?tenja kola?i?a ili drugih tehnologija pra?enja. Pogledajte informacije koje vam pru?a va? internetski preglednik o tome kako to napraviti (u pravilu se mogu prona?i pod izbornikom ?Pomo?“ ili ?Help“).

Kako se mogu obratiti Abbottu?

U slu?aju pitanja o kori?tenju, izmjeni ili brisanju osobnih podataka koje ste nam dali, ili ako ne ?elite primati budu?u komunikaciju Abbottovih tvrtki ili odre?enog Abbottovog programa, obratite nam se klikom na poveznicu ?Contact“ na mre?noj stranici koju posje?ujete. U drugom slu?aju, mo?ete nam poslati pismo na sljede?u adresu:

Att: Data Protection Officer
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

Prilikom svake komunikacije s Abbottom navedite adresu e-po?te kori?tenu za registraciju (ako je to mogu?e), adresu mre?nog mjesta ili specifi?an Abbottov program kojem ste dali osobne informacije (npr. Abbott.com itd.) i detaljan opis va?eg zahtjeva.

Ako ?elite izbrisati, izmijeniti ili ispraviti svoje osobne podatke i ako nam se obra?ate putem poruke e-po?te, navedite ?Deletion Request“ ili ?Amendment/Correction Request“, ako je to primjenjivo, u predmet poruke e-po?te. U?init ?emo sve u svojoj mo?i kako bismo pravovremeno odgovorili na sve opravdane zahtjeve.

Kako ?u znati je li Abbott a?urirao ova pravila?

Ne dovode?i u pitanje va?a prava prema va?e?em zakonu, Abbott zadr?ava pravo na izmjenu ovih Pravila za?tite privatnosti, a da vas prethodno o tome ne obavijesti, kako bi odra?avao tehnolo?ki napredak, zakonske i regulatorne izmjene i dobre poslovne prakse.

Ako Abbott promijeni svoje prakse za?tite privatnosti, a?urirana verzija tih Pravila za?tite privatnosti sadra?avat ?e te promjene i obavijestit ?emo vas o njima a?uriranjem datuma stupanja na snagu ovih Pravila za?tite privatnosti na vrhu teksta.

 • share_alt text Share
 • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎