ETTEV?TTE ABBOTT LABORATORIES PRIVAATSUSEESKIRJAD

J?ustumise kuup?ev: 15. juuli 2019

Abbotti veebip?hised privaatsuseeskirjad
ELis asuvatele isikutele

Isikuandmete kaitse üldm??rus (edaspidi GDPR) j?ustus 25. mail 2018. GDPR kohustab meid jagama t?iendavat teavet lisaks sellele, mis on s?testatud siinsetes privaatsuseeeskirjades. Palun kl?psake siia, et vaadata teavet, mida me GDPRist tulenevalt jagama peame.

Need privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas k?itleme isikuandmeid, mille esitate meile Abbotti (sealhulgas selle tütar- ja sidusettev?tete) kontrolli all olevatel veebilehtedel, mis suunavad siinsete privaatsuseeskirjade juurde (edaspidi Abbotti veebilehed). Siinsed privaatsuseeskirjad kirjeldavad ka teatavate teistsugust tüüpi andmete kogumist Abbotti veebilehtedel.

Neid privaatsuseeskirju ei rakendata isikuandmetele, mida teilt kogutakse v?rguv?liselt, Abbotti veebilehtedele, mis ei suuna siinsete privaatsuseeskirjade juurde, v?i kolmandate osapoolte veebilehtedele, millele Abbotti veebilehed suunata v?ivad. Teiepoolse nende Abbotti veebilehtede kasutamise suhtes, mis suunavad siinsete privaatsuseeskirjade juurde, kohaldatakse privaatsuseeskirju ja kasutustingimusi. Palun lugege need privaatsuseeskirjad l?bi enne Abbotti veebilehtede kasutamist v?i meile isikuandmete esitamist.

Kuidas on k?esolevates privaatsuseeskirjades isikuandmeid m??ratletud?

Isikuandmed t?hendavad teavet, mille alusel teid tuvastatakse v?i mida saab m?istlikult teie tuvastamiseks kasutada ning mis esitatakse Abbotti veebilehtedel v?i kogutakse seal ja mida Abbott ligip??setaval kujul s?ilitab. Isikuandmed on n?iteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Millist laadi teavet Abbott v?rgus kogub?

 • Teie esitatavad isikuandmed 
  Abbott kogub isikuandmeid, mida sisestate Abbotti veebilehtede andmev?ljadele. N?iteks v?ite esitada oma nime, postiaadressi, e-posti aadressi ja/v?i muid andmeid, et saada teavet erinevatel teemadel, registreeruda Abbotti programmides, v?tta ühendust Abbotti klienditeenindusega v?i vastata Abbotti küsitlustele. Oma privaatsuse kaitsmiseks ei tohi te Abbottile esitada mingit teavet, mida selges?naliselt ei n?uta.
 • Teatuava muu tehnilise ja veebilehitsemist puudutava teabe passiivne kogumine 
  Abbotti veebilehed v?ivad koguda teavet teie Abbotti veebilehtede külastamise kohta, ilma et niisugust teavet aktiivselt esitaksite. Niisugune teave v?ib h?lmata n?iteks teie veebilehitseja tüüpi ja keelt, operatsioonisüsteemi, teie IP-aadressi, enne ja p?rast Abbotti veebilehte külastatud saitide URLe, veebiotsingut, mis t?i teid Abbotti veebilehele, veebilehti ja reklaame, mida vaatate, ning linke, millel Abbotti veebilehel kl?psate. Seda teavet v?ib koguda erinevate tehnoloogiate, n?iteks küpsiste, Internetim?rgiste ja veebimajakate abil. Teie veebilehitseja edastab automaatselt Abbotti veebilehtedele teatud teavet, n?iteks ?sja külastatud veebilehe URLi ja teie arvutis kasutatava veebilehitseja versiooni.

Kas Abbott kogub tundlikke isikuandmeid?

Abbott kogub m?ne Abbotti veebilehe kaudu isikuandmeid, n?iteks tervisealast teavet, mida osade jurisdiktsioonide andmekaitseseaduste kohaselt tundlikuks peetakse. Abbott v?tab niisuguste andmete t??tlemisel kohaliku seadusandluse alusel n?utud t?iendavaid meetmeid. Lisaks v?ivad eraldiseisvad Abbotti tütar- v?i sidusettev?tted v?tta meetmeid, et vastata kohalikele kohandatud v?i sotsiaalsetele ootustele niisuguse teabe kohta. Meile tundlike isikuandmete edastamisel n?ustute sellega, et Abbott neid andmeid kogub, edastab, salvestab ja t??tleb.

Kuidas kasutab Abbott minu edastatud isikuandmeid?

Abbott kasutab teie Abbotti veebilehtede kaudu esitatud isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks ja t?husa klienditeeninduse pakkumiseks.

Samuti v?ime kasutada niisuguseid isikuandmeid muudel ?rilistel eesm?rkidel, n?iteks pakkumaks teile v?imalust saada teateid Abbotti toodete v?i teenuste kohta, kutsumaks teid osalema meie tooteid puudutavates küsitlustes v?i teavitamaks teid eripakkumistest.

Kas Abbott seob minu Abbotti veebilehel esitatud isikuandmeid teiste mind puudutavate isikuandmetega?

 • Abbott v?ib siduda ühel Abbotti veebilehel kliendi poolt esitatud isikuandmed selliste isikuandmetega, mille klient on esitanud m?nel teisel Abbotti veebilehel.
 • Abbott v?ib ühendada teie v?rgus esitatud isikuandmed v?rguv?liste kirjetega.
 • Abbott v?ib ühendada isikuandmeid, mille olete meile edastanud isiklikult, kolmandate osapoolte esitatud andmetega.
 • Kasutame niisuguseid konsolideeritud andmeid selleks, et saaksime Abbotti veebilehti ja tooteid paremini kujundada, teile teavet edastada, meie turundus- ja uurimistegevuse t?hustamiseks ning muude ?ritoimingute lihtsustamiseks.

Mis valikud on mul seoses sellega, kuidas Abbott kogub, kasutab ja avaldab minu isikuandmeid?

V?ite alati piirata nende isikuandmete hulka ja tüüpi, mida Abbott teie kohta saab, j?ttes mis tahes isikuandmed Abbotti veebilehtedel olevatesse vormidesse v?i andmev?ljadesse sisestamata. Saame teile teatud veebiteenuseid pakkuda vaid siis, kui edastate meile asjakohased isikuandmed. Muud Abbotti veebilehtede osad v?ivad küsida, kas soovite liituda meie kontaktloenditega teile huvipakkuvate pakkumiste, kampaaniate v?i lisateenuste saamiseks, v?i kas tahate neist loobuda.

Kas Abbott jagab isikuandmeid kolmandate osapooltega?

 • Abbott ei müü ega litsentsi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele muul juhul kui tootesarja v?i -osakonna müümise v?i v??randamise korral v?i ühise turundusprogrammi puhul.
 • Abbott v?ib jagada teie isikuandmeid selliste kolmandate osapooltega, kellega koos Abbott mingit toodet v?i teenust reklaamib v?i kellega koos ta m?nda programmi v?i tegevust l?bi viib. Abbotti kohustus on teavitada teid siis, kui registreerite end m?nda programmi, mida viiakse l?bi koos mingi teise ettev?ttega, kes v?ib taotleda ligip??su teie isikuandmetele.
 • Abbott v?ib jagada teie isikuandmeid ka müüjatega, keda Abbott kasutab allhankijana enda ?ritegevuste korraldamiseks. Kui Abbott edastab teie isikuandmeid müüjatele, et need aitaksid meid meie ?ritegevuses, peab Abbott n?udma nendelt müüjatelt teie isikuandmete konfidentsiaalsuse s?ilitamist ja teie isikuandmete kasutamist üksnes Abbottiga seotud t??ülesannete t?itmiseks.
 • Abbott v?ib jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega seoses oma tootesarja v?i -osakonna müügi v?i v??randamisega, et ostja saaks teile j?tkuvalt teavet ja teenuseid pakkuda.
 • Abbott j?tab endale ?iguse avalikustada teie isikuandmeid, et vastata valitsusasutuste volitatud teaben?uetele, tegeleda riiklikku julgeolekut puudutavate olukordadega v?i muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

Kellel Abbottis on juurdep??s minu isikuandmetele?

Isikuandmetele p??seb ligi piiratud hulk Abbotti t??tajaid. Koolitame oma t??tajaid privaatsuse olulisuse osas ja selles, kuidas klientide andmeid ?igesti ning turvaliselt k?idelda ja hallata.

Kuidas kindlustab Abbott isikuandmete kaitse?

Abbott kohustub kindlustama iga veebilehe, mis kogub isikuandmeid. Sellegipoolest ei saa tagada Internetis edastavate isikuandmete konfidentsiaalsust. Soovitame teil tungivalt olla isikuandmete, ise?ranis tervisealaste isikuandmete Internetis edastamisel ettevaatlik. Abbott ei saa tagada, et volitamata kolmandad osapooled ei p??se ligi teie isikuandmetele. Seet?ttu peate te isikuandmete esitamisel Abbotti veebilehtedel kaaluma niisuguse tegevuse kasusid ja ohtusid.

Lisaks kuvavad siinsete privaatsuseeskirjade alla kuuluvad Abbotti veebilehed hoiatuse alati, kui suundute veebilehele, mida Abbott ei kontrolli v?i mis ei kuulu Abbotti privaatsuseeskirjade kohaldamisalasse. Sellisel juhul peaksite enne isikuandmete esitamist vaatama niisuguse kolmanda osapoole privaatsuseeskirju.

Kas Abbott edastab isikuandmeid erinevatesse jurisdiktsioonidesse?

Abbott s?ilitab andmeid turvatud serverites, mis asuvad erinevates riikides üle kogu maailma. Juhime t?helepanu, et teavet, mille meile edastate v?i mille me saame teiepoolse Abbotti veebilehtede kasutamisel tulemusel, v?idakse t??delda riikides ja edastada riikidesse, mille resident te ei ole, see puudutab ka Ameerika ühendriike. Selliste riikide privaatsust ja andmekaitset puudutavad seadused ei pruugi olla v?rdsed teie elukohariigi seadustega. Abbotti veebilehtede kasutamisel ja sealsetes tegevustes osalemisel v?i meile enda andmete esitamisel n?ustute niisuguse teabe kogumise, edastamise, salvestamise ning t??tlemisega sellistes riikides ja sellistesse riikidesse.

Kuidas kaitseb Abbott laste eraelu puutumatust?

Abbott ei kogu ega kasuta teadlikult Abbotti veebilehtedel mingeid laste isikuandmeid (laste all peame silmas alla 18-aastaseid alaealisi isikuid). Me ei luba teadlikult lastel tellida oma tooteid, meiega ühendust v?tta v?i mis tahes meie v?rguteenuseid kasutada.

Kui olete lapsevanem ja saate teada, et teie laps on meile andmeid edastanud, v?tke palun meiega ühel alltoodud viisil ühendust ja teeme teiega selle probleemi lahendamiseks koost??d.

Kuidas saan isikuandmeid parandada v?i neid olemasolevatest kliendiregistritest kustutada?

V?ite esitada taotluse, et eemaldaksime teie isikuandmed oma kehtivatest kliendiregistritest v?i parandaksime neid. Palun teavitage meid oma soovidest, v?ttes meiega ühendust ühel alltoodud viisil. Meie registri eesm?rgip?rasuse s?ilitamiseks hoiame alles teatud teie ?ritehingutega seoses esitatud isikuandmed.

Miks kasutavad Abbotti veebilehed küpsiseid ja muid j?lgimistehnoloogiaid?

Küpsis on fail, mille meie veebiserver v?ib teie arvutisse saata siis, kui külastate Abbotti veebilehte. Seej?rel salvestatakse niisugune fail teie arvutisse. P?rast seda, kui olete sisestanud isikuandmed Abbotti veebilehe vormi v?i andmev?ljale v?ib Abbott kasutada küpsiseid ja teatud muid tehnoloogiaid, et lubada vastaval veebilehel j?tta meelde teie eelistusi, n?iteks teie sageli külastatavaid veebilehe jaotisi ja kui soovite, siis teie kasutajatunnuse.

Passiivsed teabekogumise tehnoloogiad v?ivad muuta teiepoolse Abbotti veebilehtede kogumise lihtsamaks, v?imaldades Abbottil pakkuda paremat teenindust, kohandada saite vastavalt tarbija eelistustele, koostada statistikat, analüüsida suundumusi ning hallata ja t?iustada muul viisil Abbotti veebilehti. Teatud Abbotti veebilehed ei pruugi ilma passiivsete teabekogumise tehnoloogiate kasutamiseta toimida.

Rohkem teavet küpsiste kohta saate lehelt www.allaboutcookies.org.

Milliseid küpsiseid ja muid j?lgimistehnoloogiaid Abbotti veebilehed kasutavad?

 • Abbotti veebilehed kasutavad seansiküpsiseid. Seansiküpsised on ajutised infokillukesed, mis kustutatakse siis, kui sulgete veebilehitseja akna v?i lülitate arvuti muul moel v?lja. Seansiküpsiseid kasutatakse n?iteks meie veebilehtedel navigeerimise parandamiseks, külastajatel sobimatu teabe esitamise keelamiseks (leht j?tab meelde eelnevad sellises vanuses v?i sellistest riikidest külastajad, mis asuvad v?ljaspool t?psustatud parameetreid, ja keelab hilisemad muudatused) ning statistiliste koondandmete kogumiseks.
 • Abbotti veebilehed kasutavad püsivaid küpsiseid. Püsivad küpsised on püsivamad infokillukesed, mis paigutatakse teie arvuti k?vakettale ja mis j??vad sinna seni, kuni küpsise kustutate. Püsivad küpsised salvestavad teie arvutisse teavet arvukatel p?hjustel, n?iteks teatud varasemalt esitatud teabe hankimiseks (nt salas?nad), veebilehe külastajate poolt k?ige v??rtuslikumaks peetava teabe kindlaks tegemiseks ja veebilehe pidevaks kohandamiseks teie eelistuste alusel. Niisuguse lehe poolt teie arvutisse salvestatud püsivad küpsised v?ivad sisaldada isikuandmeid, kuid ainult siis, kui olete registreerunud v?i andnud muul viisil oma n?usoleku enda sellel lehel esitatud isikuandmete s?ilitamiseks. Vastasel juhul teab meie veebilehe server vaid seda, et lehele on tulnud teie küpsistega tuvastamata külastaja.
 • Abbotti veebilehed kasutavad veebimajakaid (tuntud ka kui Internetim?rgised, ühe piksli GIFid, selged GIFid ja n?htamatud GIFid). Veebimajakas on v?ike graafiline kujund veebilehel v?i e-kirjas, mida kasutatakse vaadatud lehtede v?i avatud kirjade j?lgimiseks. Veebimajakad n?itavad veebilehe serveri teavet, n?iteks IP-aadressi ja veebilehitseja tüüpi, mis on seotud külastaja arvutiga. Veebimajakaid v?ib lisada veebireklaamidesse, mis toovad inimesed meie saidile, ja meie saidi erinevatele lehtedele. Veebimajakad jagavad meile teavet selle kohta, kui mitu korda on lehte avatud ja millist teavet on seal vaadatud.

Millised on minu valikud seoses Abbotti poolse küpsiste ja muude j?lgimistehnoloogiate kasutamisega?

Kindlad valikud, mis teile seoses Abbotti poolse küpsiste ja muude j?lgimistehnoloogiate kasutamisega antakse, varieeruvad veebilehtede kaupa.

 • M?nel Abbotti veebilehel v?idakse küsida teie n?usolekut küpsiste ja/v?i muude j?lgimistehnoloogiate kasutamiseks sellel veebilehel. Küpsised, mis on vajalikud lehe toimimiseks, j??vad kasutusse olenemata sellest, kas olete oma n?usoleku andnud. Teised küpsised ja j?lgimistehnoloogiad lülitatakse v?lja seni, kuni annate nende kasutamiseks oma n?usoleku. Selle tulemusel v?ib lehe toimimine v?heneda, kuni otsustate anda oma n?usoleku küpsiste ja j?lgimistehnoloogiate kasutamiseks.
 • M?nel Abbotti veebilehel v?idakse teile kuvada eelistusi puudutavaid küsimusi v?i kastikesi, mis v?imaldavad teil teha m?rge, kui te ei soovi vastava veebilehe poolset küpsiste v?i muude j?lgimistehnoloogiate kasutamist, mis ei ole vajalikud lehe toimimiseks. Kui otsustate niisugusest valikust loobuda, v?ib see v?hendada lehe toimimist.
 • M?ni veebilehitseja v?imaldab teil piirata v?i keelata küpsiste v?i muude j?lgimisvahendite kasutamist. Palun vaadake selleks oma veebilehitseja juhiseid (enamasti asuvad need menüünupu ?Abi“ all).

Kuidas saan Abbottiga ühendust v?tta?

Kui teil on küsimusi meile edastatud isikuandmete kasutamise, muutmise v?i kustutamise kohta v?i kui soovite loobuda Abbotti ettev?tete v?i teatud Abbotti programmide edasistest teadetest, v?tke palun meiega ühendust, kl?psates külastataval veebilehel oleval nupul ?Kontakt“. Teise v?imalusena v?ite saata kirja j?rgmisel aadressil:

Att: Data Protection Officer
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

Igasuguse kirjavahetuse korral Abbottiga lisage palun e-posti aadress, mida kasutasite registreerimisel (kui see on vajalik), veebilehe aadress v?i kindel Abbotti programm, mille raames te isikuandmeid edastasite (nt Abbott.com vms) ja oma taotluse üksikasjalik selgitus.

Kui soovite oma isikuandmeid kustutada, muuta v?i parandada ja v?tate meiega ühendust e-posti teel, lisage pealkirjareale vastavalt vajadusele m?rks?na ?Kustutamistaotlus“ v?i ?Muutmis-/parandustaotlus“. Teeme oma parima, et vastata k?igile m?istlikele p?ringutele ?igeaegselt.

Kuidas tean, kas Abbott on neid eeskirju v?rskendanud?

Ilma, et see kahjustaks teie seadusest tulenevaid ?iguseid, j?tab Abbott endale ?iguse muuta neid privaatsuseeskirju ilma eelneva teatiseta, et j?rgida tehnoloogilisi arenguid, regulatiivseid ja seadusmuudatusi ning h?id ?ritavasid.

Kui Abbott muudab oma privaatsustavasid, kajastab neid muudatusi siinsete privaatsuseeskirjade uuendatud versioon ja teavitame teid sellistest muudatustest, uuendades privaatsuseeskirjade p?ises olevat j?ustumise kuup?eva.

 • share_alt text Share
 • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎