ABBOTT LABORATORIES PRIVāTUMA POLITIKA

Spēkā stā?anās datums: 2019. gada 15. jūlijs.

Abbott tie?saistes Privātuma politika

Personām, kas atrodas ES: Vispārējā datu aizsardzības regula (“GDPR”) stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. GDPR pieprasa, lai mēs sniegtu jums papildu informāciju, kas nav iek?auta ?ajā Privātuma politikas dokumentā. Lūdzu, uzklik??iniet ?eit, lai skatītu informāciju, kas nepiecie?ama, lai atbilstu GDPR.

?ajā privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs apstrādājam personisko informāciju, ko jūs sniedzat tīmek?a vietnēs, kuras kontrolē Abbott (ieskaitot tā meitasuz?ēmumus un filiāles), kas ir saistītas ar ?o privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Abbott tīmek?a vietnes”). ?ajā Privātuma politikas dokumentā tiek aprakstīta arī cita veida informācijas vāk?ana Abbott tīmek?a vietnēs.

?ī Privātuma politika neattiecas uz personisko informāciju, kas savākta no jums bezsaistē Abbott tīmek?a vietnēm, kas nav saistītas ar ?o privātuma politiku, vai tre?o pu?u tīmek?a vietnēm, ar kurām var saistīt Abbott tīmek?a vietnes. Abbott tīmek?a viet?u, uz kurām ir atsauces ?ajā Privātuma politikas dokumentā, izmanto?anu regulē ?ī Privātuma politika un Lieto?anas noteikumi.

Lūdzu, izlasiet ?o Privātuma politikas dokumentu, pirms lietojat Abbott tīmek?a vietnes vai iesniedzat personisko informāciju.

Kā ?ī Privātuma politika definē “personisko informāciju”?

“Personiskā informācija” ir informācija, kas identificē jūs vai ko var pamatoti izmantot, lai jūs identificētu un ko Abbott tīmek?a vietnes iesniedz un/vai apkopo un Abbott uztur to pieejamā veidā. Personiskās informācijas piemēri ietver jūsu vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi un tālru?a numuru.

Kāda veida informāciju Abbott vāc tie?saistē?

 • Personiskā informācija, ko jūs iesniedzat: Abbott apkopo personisko informāciju, kuru ievadāt datu laukos Abbott tīmek?a vietnēs. Piemēram, jūs varat iesniegt savu vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi un/vai citu informāciju, lai sa?emtu informāciju par da?ādām tēmām, re?istrētos Abbott programmām, sazinātos ar Abbott klientu apkalpo?anas dienestu vai atbildētu uz Abbott aptaujām. Lai aizsargātu jūsu privātumu, jums nevajadzētu sniegt Abbott informāciju, kas nav īpa?i pieprasīta.
 • Citas tehniskas un tīmek?a pārlūko?anas informācijas pasīvā ievāk?ana: Abbott tīmek?a vietnes var apkopot informāciju par jūsu apmeklējumiem Abbott tīmek?a vietnēs, kaut arī jūs aktīvi neiesniedzāt ?ādu informāciju. ?ī informācija var ietvert, piemēram, jūsu pārlūkprogrammas veidu un valodu, operētājsistēmu, jūsu interneta protokola (IP) adresi, viet?u URL, ko apmeklējāt pirms un pēc Abbott tīmek?a vietnes apmeklējuma, tīmek?a meklē?anu, kas noveda jūs līdz Abbott tīmek?a vietnei, kā arī tīmek?a lapas un reklāmas, kuras jūs skatāties, un saites, kuras noklik??inājāt Abbott tīmek?a vietnē. ?o informāciju var apkopot, izmantojot da?ādas tehnolo?ijas, piemēram, sīkdatnes, interneta tagus un tīmek?a bāksignālus. Jūsu interneta pārlūkprogramma arī automātiski pārsūta Abbott tīmek?a vietnēm da?as no ?īm zi?ām, piemēram, tās vietnes URL, kuru tikko apmeklējāt, un pārlūkprogrammas versiju, kurā dators darbojas.

Vai Abbott vāc “sensitīvu” personisko informāciju?

Abbott, izmantojot kādu no Abbott tīmek?a vietnēm, apkopo personisko informāciju, piemēram, ar veselību saistītu informāciju, ko da?ās jurisdikcijās saska?ā ar datu privātuma tiesību aktiem var apzīmēt kā “sensitīvu”. Abbott pie?em papildu pasākumus, kā to prasa vietējie likumi, lai apstrādātu ?ādu informāciju. Turklāt atsevi??i Abbott meitasuz?ēmumi vai filiāles var pie?emt pasākumus, ?emot vērā vietējās tradīcijas vai sociālās cerības attiecībā uz ?ādu informāciju. Sniedzot mums sensitīvu personisko informāciju, jūs piekrītat, ka Abbott vāc, nodod, glabā un apstrādā to.

Kā Abbott izmanto personisko informāciju, ko esmu sniedzis?

Abbott izmantos personisko informāciju, ko jūs sniedzat, izmantojot Abbott tīmek?a vietnes, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu jums efektīvu klientu apkalpo?anu.

Mēs varam izmantot ?o personisko informāciju arī citiem uz?ēmējdarbības mēr?iem, piemēram, lai piedāvātu jums iespēju sa?emt pazi?ojumus par Abbott produktiem vai pakalpojumiem, aicinātu jūs piedalīties aptaujās par mūsu produktiem vai informētu jūs par īpa?iem veicinā?anas pasākumiem.

Vai Abbott apvienos personisko informāciju, ko es sniedzu Abbott tīmek?a vietnē, ar citu personisko informāciju par mani?

 • Abbott var apvienot personisko informāciju, ko klients sniedz vienā Abbott tīmek?a vietnē, un personisko informāciju, ko ?is klients sniedz citās Abbott tīmek?a vietnēs.
 • Abbott var apvienot personisko informāciju, ko jūs sniedzat mums tie?saistē ar mūsu bezsaistes ierakstiem.
 • Abbott var apvienot personisko informāciju, ko esat mums tie?i sniedzis, ar tre?o pu?u sniegtajiem ierakstiem.

Mēs izmantojam ?o konsolidēto informāciju, lai palīdzētu mums labāk izstrādāt Abbott tīmek?a vietnes un Abbott produktus, sniegt jums informāciju, uzlabot mūsu mārketinga un pētniecības darbības un veicināt citas biznesa funkcijas.

Kāda izvēle man ir, kā Abbott apkopo un izmanto personisko informāciju par mani?

Jūs vienmēr varat ierobe?ot personiskās informācijas, ko Abbott sa?em par jums, apjomu un veidu, izvēloties neievadīt personisko informāciju veidlapās vai datu laukos Abbott tīmek?a vietnēs. Da?us mūsu tie?saistes pakalpojumus var sniegt tikai tad, ja jūs sniedzat mums atbilsto?u personisko informāciju. Citas Abbott tīmek?a viet?u da?as var vaicāt, vai vēlaties izvēlēties vai atteikties no mūsu kontaktpersonu sarakstiem piedāvājumiem, veicinā?anas pasākumiem un papildu pakalpojumiem, kas varētu būt jums interesanti.

Vai Abbott koplieto personisko informāciju ar tre?ajām personām?

 • Abbott nepārdos vai nedos at?auju izmantot jūsu personisko informāciju tre?ajām personām, iz?emot saistībā ar produktu līnijas vai noda?as pārdo?anu vai nodo?anu, vai saistībā ar kopīgu mārketinga programmu.
 • Abbott var koplietot jūsu personisko informāciju ar tre?ām personām, ar kurām Abbott kopīgi tirgo produktu vai pakalpojumu vai kopīgi īsteno programmu vai darbību. Abbott paradumos ir pazi?ot jums, ja jūs re?istrējaties programmai, kas tiek īstenota kopā ar citu uz?ēmumu, kam var būt nepiecie?ama piek?uve jūsu personiskajai informācijai.
 • Abbott var arī koplietot jūsu personisko informāciju ar pārdevējiem, ar kuriem Abbott slēdz līgumus, lai veiktu uz?ēmējdarbību Abbott vajadzībām. Ja Abbott sniedz jūsu personisko informāciju pārdevējiem, lai palīdzētu mums mūsu uz?ēmējdarbībā, Abbott paradumos ir pieprasīt, lai ?ie pārdevēji saglabātu jūsu personisko informāciju konfidenciālu un izmantot jūsu personisko informāciju tikai, lai veiktu Abbott funkcijas.
 • Abbott var koplietot jūsu personisko informāciju ar tre?o personu saistībā ar kādas no tās produktu līniju vai noda?u pārdo?anu vai nodo?anu, lai pircējs varētu turpināt sniegt jums informāciju un pakalpojumus.
 • Abbott patur tiesības atklāt jūsu personisko informāciju, lai atbildētu uz valsts iestā?u apstiprinātiem informācijas pieprasījumiem, lai risinātu valsts dro?ības situācijas vai ja likumā ir noteikts citādi.

Kur? Abbott ietvaros varēs piek?ūt personiskajai informācijai par mani?

Personiskajai informācijai var piek?ūt ierobe?ots skaits Abbott darbinieku. Mēs apmācām savus darbiniekus par privātuma nozīmi un to, kā pareizi un dro?i rīkoties un pārvaldīt klientu datus.

Kā Abbott aizsargā personisko informāciju?

Abbott paradumos ir nodro?ināt katru tīmek?a lapu, kas apkopo personisko informāciju; tomēr nevar garantēt internetā pārraidītās personiskās informācijas konfidencialitāti. Mēs aicinām jūs ievērot piesardzību, pārsūtot personisko informāciju internetā, it īpa?i personisko informāciju, kas saistīta ar jūsu veselību. Abbott nevar garantēt, ka neat?autas tre?ās personas nepiek?ūs jūsu personiskajai informācijai; tādē?, iesniedzot personisko informāciju Abbott tīmek?a vietnēm, jums ir jāizvērtē gan ieguvumi, gan riski.

Turklāt Abbott tīmek?a vietnes, uz kurām attiecas ?ī Privātuma politika, parādīs brīdinājumu, kad jūs pievienosieties tīmek?a vietnei, kuru nepārvalda Abbott vai uz kuru neattiecas Abbott Privātuma politika; pirms personiskās informācijas iesnieg?anas jums jāpārbauda ?ādu tre?o pu?u tīmek?a viet?u privātuma politika.

Vai Abbott nodod personisko informāciju da?ādām jurisdikcijām?

Abbott glabā datus dro?os serveros vairākās pasaules valstīs. Lūdzu, ?emiet vērā, ka informāciju, ko jūs sniedzat mums vai mēs iegūstam, lietojot Abbott tīmek?a vietnes, var apstrādāt un pārsūtīt uz citām valstīm, nevis valsti, kurā jūs dzīvojat, ieskaitot ASV. Privātuma un datu aizsardzības likumi ?ajās valstīs var nebūt līdzvērtīgi jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem. Lietojot un piedaloties kādā no Abbott tīmek?a vietnēm vai sniedzot mums informāciju, jūs piekrītat informācijas vāk?anai, pārsūtī?anai, uzglabā?anai un apstrādei ?ādās valstīs.

Kā Abbott aizsargā bērnu privātumu?

Abbott neapzināti nevāc vai neizmanto nekādu personisko informāciju no bērniem (mēs definējam “bērnus” kā nepilngadīgos, kas jaunāki par 13 gadiem) Abbott tīmek?a vietnēs. Mēs apzināti ne?aujam bērniem pasūtīt mūsu produktus, sazināties ar mums vai izmantot kādu no mūsu tie?saistes pakalpojumiem.

Ja esat vecāks un uzzināt, ka jūsu bērns mums ir sniedzis informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm, un mēs sadarbosimies ar jums, lai risinātu ?o problēmu.

Kā es varu labot personisko informāciju vai dzēst to no pa?reizējiem klientu re?istriem?

Jūs varat pieprasīt, lai mēs iz?emam jūsu personisko informāciju no mūsu pa?reizējiem klientu re?istriem vai lai mēs mainītu jūsu personisko informāciju. Lūdzu, informējiet mūs par savām vēlmēm, sazinoties ar mums kādā no tālāk norādītajiem veidiem. Uzskaites nolūkos mēs saglabāsim noteiktu personisko informāciju, ko jūs iesniedzat kopā ar komercdarījumiem.

Kāpēc Abbott tīmek?a vietnes izmanto sīkdatnes un citas izseko?anas tehnolo?ijas?

“Sīkdatne” ir fails, kuru mūsu tīmek?a serveris var nosūtīt datoram, kad piek?ūstat Abbott tīmek?a vietnei. Pēc tam ?is fails tiek saglabāts jūsu datorā. Pēc tam, kad esat ievadījis personisko informāciju veidlapā vai datu laukā Abbott tīmek?a vietnē, Abbott var izmantot sīkdatnes un da?as citas tehnolo?ijas, lai ?autu ?ai vietnei “atcerēties” jūsu personiskās preferences, piemēram, ?īs tīmek?a vietnes sada?as, kuras bie?i apmeklējat un, ja izvēlaties, savu lietotāja ID.

Pasīvās informācijas vāk?anas tehnolo?ijas var atvieglot Abbott tīmek?a viet?u izmanto?anu, ?aujot Abbott nodro?ināt labāku pakalpojumu, pielāgot vietnes, pamatojoties uz patērētāju vēlmēm, apkopot statistiku, analizēt tendences un citādi pārvaldīt un uzlabot Abbott tīmek?a vietnes. Da?as Abbott tīmek?a viet?u funkcijas var nedarboties, neizmantojot pasīvās informācijas vāk?anas tehnolo?ijas.

Varat uzzināt vairāk par sīkdatnēm, arī apmeklējot www.allaboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes un citas izseko?anas tehnolo?ijas lieto Abbott tīmek?a vietnes?

 • Abbott tīmek?a vietnes izmanto “sesijas” sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgas informācijas biti, kas tiek izdzēsti, aizverot tīmek?a pārlūkprogrammas logu vai citādi izslēdzot datoru. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai uzlabotu navigāciju mūsu tīmek?a vietnēs, blo?ētu apmeklētājus no informācijas snieg?anas, ja tā nav piemērota (vietne “atceras” iepriek?ējos vecuma vai izcelsmes valsts ierakstus, kas biju?i ārpus norādītajiem parametriem, un blo?ē turpmākās izmai?as), un ievāktu apkopoto statistikas informāciju.
 • Abbott tīmek?a vietnes izmanto “pastāvīgas” sīkdatnes. Pastāvīgās sīkdatnes ir pastāvīgāki informācijas biti, kas tiek ievietoti datora cietajā diskā un paliek tur, ja vien jūs neizdzē?at sīkdatni. Pastāvīgās sīkdatnes glabā informāciju jūsu datorā vairākiem mēr?iem, piemēram, ielādējot noteiktu informāciju, ko esat iepriek? sniedzis (piemēram, paroles), palīdzot noteikt, kuras tīmek?a vietnes jomas apmeklētāji uzskatīju?i par visvērtīgākajām, un nepārtraukta tīmek?a vietnes pielāgo?ana, pamatojoties uz jūsu preferencēm. Pastāvīgās sīkdatnes, ko ?ī vietne ievieto jūsu datorā, var saturēt personiski identificējamu informāciju, bet tikai tad, ja esat re?istrējies vai citādi piekritis saglabāt personiski identificējamu informāciju, ko esat sniedzis vietnē. Pretējā gadījumā mūsu vietnes serveris zina, ka vietnei ir atgriezies neidentificēts apmeklētājs ar jūsu sīkdatnēm.
 • Abbott tīmek?a vietnes izmanto “tīmek?a bāksignālus” (pazīstami arī kā interneta tagi, viena pikse?a GIF, skaidras GIF un neredzamas GIF). Tīmek?a bāksignāls ir mazs grafiks tīmek?a lapā vai e-pasta zi?ojumā, ko izmanto, lai izsekotu apskatītās lapas vai zi?as. Tīmek?a bāksignāli norāda tīmek?a vietnes servera informāciju, piemēram, IP adresi un pārlūkprogrammas veidu, kas saistīts ar apmeklētāja datoru. Tīmek?a bāksignālus var izvietot tie?saistes reklāmās, kurās cilvēki nonāk mūsu vietnē un da?ādās mūsu vietnes lapās. Tīmek?a bāksignāli sniedz mums informāciju par to, cik rei?u lapa tiek atvērta un kāda informācija tiek aplūkota.

Kāda izvēle man ir par Abbott izmanto?anu sīkdat?u un citu izseko?anas tehnolo?iju jomā?

Konkrētās izvēles, ko jūs sniedzat attiecībā uz sīkdat?u un citu izseko?anas tehnolo?iju izmanto?anu, at??iras atkarībā no tīmek?a vietnes.

 • Da?ās Abbott tīmek?a vietnēs jums var lūgt piekrist sīkdat?u un/vai citu izseko?anas tehnolo?iju izmanto?anai ?ajā tīmek?a vietnē. Sīkdatnes, kas nepiecie?amas vietnes darbībai, turpinās darboties neatkarīgi no tā, vai esat devis piekri?anu. Cita veida sīkdatnes un izseko?anas tehnolo?ijas tiks izslēgtas, līdz jūs sniegsiet piekri?anu. Tādē? vietnes funkcionalitāte var tikt samazināta, līdz izvēlaties sniegt piekri?anu.
 • Da?ās Abbott tīmek?a vietnēs jums var tikt piedāvāti preferences jautājumi vai lodzi?i, kas ?auj norādīt, ka nevēlaties, lai ?ī vietne izmantotu sīkdatnes vai citas izseko?anas tehnolo?ijas, kas nav nepiecie?amas vietnes darbībai. Ja izvēlaties izmantot ?o atteikuma iespēju, vietnes funkcionalitāte var samazināties.
 • Da?as interneta pārlūkprogrammas ?auj ierobe?ot vai atspējot sīkdat?u un citu izseko?anas tehnolo?iju izmanto?anu. Norādījumus par to, kā to izdarīt, skatiet interneta pārlūkprogrammas sniegtajā informācijā (parasti atrodama izvēlnē “Palīdzība”).

Kā es varu sazināties ar Abbott?

Ja jums ir jautājumi par mums sniegto personiskās informācijas izmanto?anu, grozī?anu vai dzē?anu vai arī, ja vēlaties atteikties no turpmākiem pazi?ojumiem no Abbott uz?ēmuma vai konkrētas Abbott programmas, lūdzu, sazinieties ar mums, noklik??inot uz saites “Sazināties” tīmek?a vietnē, kuru apmeklējat. Varat arī nosūtīt vēstuli uz ?ādu adresi:

Att: Data Protection Officer
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

Sazinoties ar Abbott, lūdzu, vienmēr norādiet re?istrācijai izmantoto e-pasta adresi (ja tāda ir), tīmek?a vietnes adresi vai konkrēto Abbott programmu, kurai jūs sniedzāt personisko informāciju (piem., Abbott.com uc), un detalizētu jūsu pieprasījuma skaidrojumu .

Ja vēlaties dzēst, grozīt vai labot savu personisko informāciju un sazināties ar mums pa e-pastu, lūdzu, ievietojiet e-pasta temata rindi?ā “Dzē?anas pieprasījums” vai “Grozījumu/labojumu pieprasījums”. Mēs darīsim visu iespējamo, lai savlaicīgi atbildētu uz visiem pamatotajiem pieprasījumiem.

Kā es zinā?u, vai Abbott ir atjauninājis ?o politiku?

Neskarot jūsu tiesības saska?ā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Abbott patur tiesības grozīt ?o Privātuma politiku bez iepriek?ēja brīdinājuma, lai atspogu?otu tehnolo?iskos sasniegumus, juridiskās un reglamentējo?ās izmai?as un labu uz?ēmējdarbības praksi.

Ja Abbott maina savu privātuma praksi, ?īs privātuma politikas dokumenta atjauninātajā versijā tiks atspogu?otas ?īs izmai?as un mēs informēsim jūs par ?ādām izmai?ām, atjauninot spēkā stā?anās datumu ?īs Privātuma politikas dokumenta aug?pusē.

 • share_alt text Share
 • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎